Mediabevakning ger missvisande bild. En kartläggning av de ungdomar som vistas i Nordstan visar att de kommer från hela Göteborg och har skiftande bakgrund. De har dock gemensamt att många lider av olika typer av psykisk ohälsa.

Rapporten: Kartläggning av ungdomar i Nordstan

UInder det kalla delarna av året saknas ställen att vara på. Det menar många av ungdomarna i den kartläggning som Fältgruppen City gjort över varför ungdomar uppehåller sig i köpcentret Nordstan. En annan orsak till att unga söker sig dit är för att möta andra unga med likande erfarenhet av social problematik och psykisk ohälsa.

Den mediala bilden av de ungdomar som håller till i köpcentret består ofta av ensamkommande flyktingbarn, gatubarn och ungdomar från förorten som ställer till problem för andra.

‒ Med kartläggningen vill vi fördjupa den bilden. Resultatet ska sedan ligga till grund för hur vi bäst kan hjälpa dessa ungdomar, säger Marie Larsson, verksamhetschef på Social resursförvaltning.

Olika ursprung
Kartläggningen visar att ungdomarna som vistas i Nordstan kommer från alla Göteborgs stadsdelar inklusive kranskommuner, är i genomsnitt 17 år och ungefär hälften är svenskfödda. De som är utlandsfödda kommer från många olika länder.

En majoritet av ungdomarna uppger att de lever med psykisk ohälsa. Ofta är det en kombination av sömnproblem, huvudvärk, magsmärtor, ångest och stress. Ibland används droger och alkohol som ångestdämpare. Ungdomar som befinner sig i en asylprocess mår generellt sett sämre än övriga.

Orsakerna till att de mår dåligt är många.

‒ För oss har det varit viktigt att ungdomarnas egen upplevelse lyfts fram i kartläggningen. De berättar om som stress över boende och skola, långa handläggningstider hos Migrationsverket, dålig eller ingen hjälp av socialtjänst samt saknad och oro kring familjemedlemmar som är kvar i ungdomens ursprungsland.

Stöttande åtgärder
Resultatet av kartläggningen kommer att ligga till grund för stöttande åtgärder för ungdomarna.

‒ Vi jobbar till exempel redan med att öka tryggheten på Kanaltorget genom olika aktiviteter, och kommer starta ett liknande arbete i Nordstan. Kartläggningens resultat kommer också till stor nytta i vårt samarbete med olika frivilligorganisationer som bidrar med insatser riktade till unga i och omkring Nordstan.