Inte alla vet att de är försäkrade. För första gången på tio år minskar antalet olycksfall som barn och ungdomar i Göteborg råkar ut för. Åtminstone om man får tro statistiken från det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon. Frågan är bara om alla elever och föräldrar känner till att de omfattas av den kommunala olycksfallsförsäkringen.

– Jag har jobbat med den här statistiken de senaste tio åren och det är första gången som siffrorna går neråt. Inte mycket, men i alla fall, säger Anne-Lise Perica på Göta Lejon.

Det är många barn, och därmed försäkringstagare, som det handlar om, drygt 110 000 elever i förskolan upp till och med gymnasiet. Alla omfattas de automatiskt och gratis av den olycksfallsförsäkring som Göta Lejon handlar upp på den privata marknaden.

Pojkarna mest drabbade
Bland de totalt 43 000 förskoleeleverna visar det sig nu att antalet olycksdrabbade barn minskat från 565 till 537 mellan åren 2010 och 2011. Vanligast är att de helt enkelt ramlar och slår sig (266 elever), och ofta är det tänderna (44 procent av tillbuden) som tar smällen.

– I alla åldrar är det pojkarna som skadas oftast, i grundskolan och på gymnasiet står de för runt 60 procent av olycksfallen, men andelen mellan könen håller faktiskt på att jämnas ut allt mer, säger Anne-Lise Perica.

Det mesta sker på fritiden
Av grundskolans nästan 49 000 elever skadades 937 under året, en minskning med 54 jämfört med året innan. Drygt hälften av olyckorna skedde under skoltid, de övriga framförallt under fritidens idrottande och träning. För gymnasieungdomarna, där 226 av de totalt närmare 22 000 eleverna råkade ut för någon olycka, stod fritidsaktiviteterna för 75 procent av fallen.

– Det var efter den tragiska Backabranden som politikerna beslöt att försäkringen ska gälla dygnet runt och året runt för alla barn, tills de fyller 18 eller går ut gymnasiet, säger Anne-Lise Perica.

Barnen i norr drabbas nog lika
Däremot är det osäkert hur stor kunskapen om försäkringen är bland eleverna och deras anhöriga.

– De norra stadsdelarna ligger alltid lägst i antalet inrapporterade olycksfall och jag har svårt att tro att barnen där skadar sig mindre i skolan och på fritiden än vad andra barn gör. Det kan vara så att de istället är mindre medvetna om att de faktiskt är försäkrade och kan vara berättigade till ersättning vid sjukhusvistelse eller skador som orsakar långvariga men, säger Anne-Lise Perica.