Förra året ökade antalet skador bland grundskoleelever med 17 procent. Skador under lek, spel eller träning står för den största ökningen. Däremot minskar antalet skador som sker på skolan och under idrottslektioner. Det visar statistik från Göteborgs stads försäkringsbolag Göta Lejon.

Statistiken från Göta Lejon omfattar bara en liten del av det totala antalet skador bland barn och ungdomar.

Tre av fem är pojkar

– Mörkertalet är förstås stort. Vi kan bara se de skador som anmäls till försäkringsbolaget. Hur stor andel det är av det totala antalet skador vet vi inte, säger Anne-Lise Perica, försäkringssamordnare på Göta Lejon.

5E10.jpg
Flest skadeanmälningar görs av föräldrar till grundskoleelever. Förra året anmäldes 812 skador, en ökning med 17 procent jämfört med året innan. I 28 procent av fallen handlar det om tandskador. Ungefär hälften av skadorna inträffade på fritiden och tre av fem som drabbades är pojkar.

Det är framförallt skadorna som inträffar under lek, spel och träning som ökar, men även skador orsakade av slag och misshandel. Tre av fyra fall av slag och misshandel inträffade på skoltid.

Många anmälda tandskador i förskolan

– Positivt är att skador under gymnastiken minskar. Tidigare såg vi en ökning som gjorde att vi gick ut med en varning till grundskolorna. Nu ser det ut som det har gett effekt, säger Anne-Lise Perica.

De anmälda skadorna bland förskolebarn, som uppgick till 460, har minskat något och drygt hälften av dem har skett på fritiden. Den vanligaste skadeorsaken är att barnen ramlar eller snubblar, men även cykel hamnar högt upp i statistiken. Mer än hälften av anmälningarna handlar om tandskador.

Bland gymnasieelever minskade antalet anmälda skador från 225 till 217, och där inträffade en klar majoritet – 68 procent – på fritiden. Ungefär en fjärdedel av skadorna sker under spel eller träning och vanligast är ben- eller knäskada.

Omfattar samtliga dödsfall

– Skador som inträffar på gymnasieskolor är ovanliga: Bräcke och Katrinelund har flest, med sju respektive åtta skador, säger Anne-Lise Perica.

Olycksfallsförsäkringen omfattar samtliga dödsfall, även de som orsakats av sjukdom. Bland grundskoleelever närmare fördubblades antalet dödsfall, från åtta till femton. Samtliga dödsfall har inträffat på fritiden.

När det gäller dödsfall bland mindre barn har siffran minskat med 40 procent.

Gäller numera barn som fått födelsenummer

– Det beror på ändrade försäkringsregler. Under en prövoperiod omfattades för tidigt födda barn från och med graviditetsvecka 28. Nu gäller försäkringen endast barn som tilldelats ett födelsenummer, säger Anne-Lise Perica.

Under de senaste två och ett halvt åren har skador och dödsfall bland barn och ungdomar resulterat i att 9,6 miljoner kronor betalats ut i ersättning.

Fotnot:
Göteborgs stad har ett avtal med Länsförsäkringar som innebär att alla barn och ungdomar upp till 17 år, och som är folkbokförda i Göteborg, har en olycksfallsförsäkring. Denna gäller även gymnasieelever från och med 18 år. Försäkringen gäller dygnet runt, såväl skoltid, fritid som arbetstid.

5B1C.jpg

Foto: Elenor Nilsson