Fler göteborgare har egen försörjning. Antalet göteborgare som behöver försörjningsstöd har minskat med 31 procent mellan 2015 och 2019. Och trenden håller i sig - fler göteborgare har en egen försörjning.

– Framför allt har många familjer med barn fått det bättre, säger Kaj Larsson, planeringsledare för välfärd och utbildning på stadsledningskontoret.

2018 behövde 5,2 procent av Göteborgs invånare försörjningsstöd under längre eller kortare tid. De preliminära siffrorna för 2019 visar på 4,6 procent. Det innebär en minskning med 0,6 procentenheter på ett år, vilket motsvarar ungefär 3 500 personer. Många av dem är barn.

Pekar på tre orsaker
Siffran för 2014 var 7,1 procent, vilket alltså innebär en sammanlagd minskning med 2,5 procentenheter under de senaste fem åren.  Av dessa är 2 666 är barn som levt i familjer som behövt försörjningsstöd för sin försörjning.

Kaj Larsson pekar på tre orsaker till minskningen. Dels den goda konjunkturen i Göteborg, vilket innebär att allt fler har jobb och därför handlar mer och går oftare på restaurang.

– Serviceyrken är ofta ett bra första jobb för ungdomar och andra med liten erfarenhet av arbetsmarknaden. Det blir en positiv spin-off-effekt.

– Dels har det gjorts många arbetsmarknadsinsatser från Göteborgs Stads sida, och tack vare den här utvecklingen har socialkontoren fått möjlighet att jobba strukturerat med olika grupper som behöver insatser.

Nytt arbetssätt i Västra Göteborg
I stadsdelen Västra Göteborg har arbetet med att minska antalet människor i försörjningsstöd gett resultat de senaste åren. Antalet ärenden har minskat från cirka 700 till 400 mellan 2014 och 2019.

Enhetschefen för stöd och försörjning, Malin Johansson, berättar att det främst är sedan 2018 de ser en stor minskning.

En avgörande faktor är att enheten började arbeta på ett nytt sätt. Personalomsättningen var hög och därför tog man fram en lista över insatser att sätta in för de som sökte hjälp.

– Det blev ett bra stöd för de oerfarna handläggare som började hos oss. De kunde enkelt se vilka insatser det fanns att använda sig av. Dessutom fick vi in socialadministratörer för att avlasta handläggarna, så att handläggarna fick ett mer rimligt antal ärenden att jobba med.

Enheten tog också fram ett material som riktar sig till klienterna med en beskrivning av insatser för personer med ohälsa eller för personer som vill närma sig arbetsmarknaden.

– Det var ett sätt att ringa in dem som vi kunde börja jobba med. Det blev lättare för handläggarna när de visste vem som var intresserad av en insats.

Förra året delade stöd och försörjning i Västra Göteborg upp sig i två enheter. En som jobbar med rehab och en enhet som fokuserar på arbetsmarknad. Grupperna jobbar dock väldigt nära varandra.

– Klienterna med arbetsförmåga har ett arbete nu. De som är kvar är en komplex grupp med mycket ohälsa och en lägre attraktivitet på arbetsmarknaden, säger Malin Johansson, som också berättar att enheten inte haft någon personalomsättning alls det senaste året.

Särskilt fokus på barnen
Barn som lever i familjer med försörjningsstöd är en särskilt utsatt grupp. En jämförelse mellan december månad 2018 och december månad 2019 visar till exempel att antalet barn i familjer med försörjningsstöd minskade från 6 024 till 5 300 i Göteborgs Stad.

En jämförelse med 2016 visar att kategorin ensamstående kvinnor med barn har minskat med 15 procent, medan både ensamstående män med barn och sammanboende gifta med barn har minskat med 26 procent.