Behöver öka kunskapen. En kartläggning av markstabiliteten som blev klar i höstas visade att det inte finns någon överhängande risk för skred i den bebyggda delen av Göteborg. Några platser behöver dock undersökas närmare, därför får fastighetskontoret nu i uppdrag av kommunstyrelsen att göra fördjupade geotekniska undersökningar i ett 30-tal områden.

Resultatet av kartläggningen, som Vårt Göteborg berättade om i början av oktober förra året, visade att 93 procent av den undersökta markytan bedömdes som stabil för det den används till idag.

”Vi behöver öka kunskapen”
Undersökningar visade också att sju procent av den undersökta marken inte har tillräcklig säkerhetsnivå, och av dessa har 0,5 procent mycket låg säkerhetsnivå. Det handlar om ett 30-tal utpekade områden som nu alltså ska undersökas närmare.

– Det finns inte någon överhängande fara, inte ens för områdena med låg säkerhetsnivå men vi behöver öka kunskapen om dessa och se om åtgärder behöver vidtas för att göra marken mer stabil, säger Lena Lundblad, chef för markavdelningen på fastighetskontoret.

Fastighetskontoret utreder nu exakt vilka områden som ska undersökas och i vilken ordning det ska göras. De som bor eller bedriver verksamhet i de berörda områdena kommer att få brev och kallelse till informationsmöten.

Ett av de utpekade områdena är delar av Gulsparvsgatan i Skår och några fastigheter intill. Där har fastighetskontoret informerat villaägarna och påbörjat en fördjupad utredning.

Samordnar ansökan om statliga bidrag
Om de geotekniska undersökningarna visar att det behövs åtgärder för att göra marken stabil så är det fastighetsägaren som ansvarar för att det blir gjort. Det finns då statliga bidrag att söka för att förebygga naturolyckor. Både kommunen och privata fastighetsägare kan få bidrag men pengarna måste sökas av kommunen.

Onsdagens beslut i kommunstyrelsen innebär att fastighetskontoret, som är Göteborgs Stads markägare, även får i uppdrag att samordna ansökningarna av de statliga bidragen. Fastighetskontoret får också i uppdrag att utföra de fysiska åtgärder som kan bli nödvändiga på kommunägd mark efter de fördjupade undersökningarna, inklusive mark med tomträtter och arrenden.

Privata fastighetsägare kommer att få ta del av resultaten från de fördjupade undersökningarna för att veta om de behöver vidta åtgärder på sin mark.

Formellt ska nu även kommunfullmäktige ta ställning i ärendet.