Det finns inga indikationer på otillbörliga affärsrelationer mellan idrotts- och föreningsförvaltningen och ett namngivet byggföretag. Men det går heller inte att utesluta att förvaltningen kan ha fakturerats felaktigt eftersom dokumentationen är så dålig. Det konstaterar revisionsfirman Ernst & Young i en ny granskningsrapport.

Ernst & Young har granskat 298 fakturor från byggföretaget till idrotts- och föreningsförvaltningen mellan 2002 och 2006. Sammanlagt handlar det om beställningar för drygt 11,1 miljoner kronor.

Inga skriftliga avtal

En klar begränsning i granskningen är att det finns stora brister i hur dokumentation har arkiverats, särskilt före 2006, skriver Ernst & Young.

Beställningarna gjordes sannolikt muntligt och noteringar om beställningarna gjordes bara av den aktuelle beställaren. Dessutom har detaljer i de granskade fakturorna inte kunnat jämföras med annan central dokumentation eftersom det inte finns några skriftliga avtal. Därför går det inte att se om priserna i fakturorna stämmer.

”Detta är en brist ur granskningshänseende men också från ett generellt internkontrollperspektiv” konstaterar Ernst & Young och skriver också att informationen i fakturorna är kortfattad och summarisk och det är vanligt att timmar för nedlagd tid och material inte specificeras tydligt.

”Svaghet i attestrutinerna”

Granskningen har särskilt riktat in sig på affärsrelationerna mellan byggfirman och fyra namngiva anställda eller före detta anställda utifrån uppgifter som framkommit fram till den 30 april i år.

Ernst & Young skriver att det inte gått att ”spåra mönster som påvisar förekomst av systematiskt avsiktliga felaktigheter av någon av de aktuella fyra personerna”. Men man påtalar en ”generell anmärkningsvärd svaghet i attestrutinerna” mellan 2002 och 2005.

Det handlar om ett antal fakturor som, istället för att som bruklig attesteras av en chef, har attesterats av en kollega till den person som gjort beställningen och kontrollerat fakturan.