Fler automatlarm, mer okrossbart glas - men också stöd till ungdomsprojekt. Det är några åtgärder som det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon nu arbetar med för att möta det växande antalet anlagda skolbränder.

– Ungdomsprojekten är en viktig del av vårt arbete, som syftar till att skapa goda relationer mellan ungdomar och skola/samhälle, påpekar Katarina Olsson, chef för det skadeförebyggande arbetet inom Göta Lejon.

Nästan alla var anlagda

Färska siffror visar att antalet skolbränder ökar kraftigt. Under förra året brann det i Göteborgs skolor vid 79 tillfällen, vilket i det närmaste var en fördubbling jämfört med 2003 års siffror. Statistiken för i år tyder inte på någon större avmattning. Till och med maj hade 29 skolbränder inträffat.

Nästan samtliga bränder i skolorna var anlagda. Kostnaderna för de skolbränder som inträffat under de senaste två och ett halvt åren uppskattas till över tio miljoner kronor. Räknar man även med kostnaderna för bränder i daghem och förskolor uppgår kostnaden till närmare 19 miljoner kronor, men vid denna typ av bränder är brandorsakerna mer varierande.

Anlagda bränder dominerar dock även här. Till försäkringsbolaget Göta Lejons uppgifter hör att samordna säkerhetsarbetet i Göteborg. Katarina Olsson påpekar vikten av att bränderna upptäcks tidigt, för att hålla skadekostnaderna nere.

Tidig upptäckt viktigt

– Arbetet med att bygga ut brandlarm pågår hela tiden i samverkan med lokalförsörjningsförvaltningen, som ansvarar för skolor och förskolor, säger hon.

Tack vare de brandlarm som redan installerats har kommunen enligt Katarina Olsson redan sparat in miljontals kronor. Bara under förra året räknar Göta Lejon med att tidig upptäckt av skolbränder resulterade i att skadekostnaderna blev 13 miljoner kronor lägre än vad de annars kunde ha blivit. I den siffran ingår även sådana tidiga upptäckter som beror på att personal finns i närheten.

Över hälften av bränderna sker nämligen på dagtid. Men ibland beror en tidig upptäckt mest på tur. Exempelvis att en förbipasserande eller granne ser något misstänkt och slår larm.

Att förlita sig på sådana slumpmässiga faktorer vill Göta Lejon ogärna göra. Det är skälet till att bolaget stöder olika förebyggande projekt och bland annat ger bidrag till installation av larm och okrossbart fönsterglas i skolor och daghem.

Samarbete med polis och socialtjänst

Katarina Olsson påpekar också att det finns fler aspekter på skolbränder än de rent ekonomiska:

– De skapar praktiska problem och leder till oro och rädsla, både bland elever och personal. Bränderna får konsekvenser för de flesta som har barn på skolan eller som arbetar där, säger hon.
Göta Lejon stöder även ett par satsningar som tar tag i problemen vid roten:

I Bergsjön pågår projektet Vändpunkt, som innebär att polis, socialtjänst och skola gör en kraftig insats när en ungdom under 16 år begår sitt första brott. Tanken är att genom så kallade bekymringssamtal prata igenom händelsen med den unge och hans/hennes familj vid upp till fem olika tillfällen.

Metoden bygger på idén att poliskontakten i samband med det första avslöjade brottet är det tillfälle då det finns störst chans att påverka utvecklingen för en ungdom som befinner sig i riskzonen att bli kriminell. Projektet har pågått ett år och en utvärdering visar på goda resultat.

I Biskopsgården stöder Göta Lejon ett annat projekt med koppling till skolan. Det går ut på att genom möten där både elever, föräldrar och lärare deltar skapa bättre sammanhållning och förutsättningar för arbetsro i ett antal högstadieklasser. Tanken är att bättre arbetsklimat i skolan ska leda till minskad skadegörelse i skolorna.