Antalet män med invandrarbakgrund som tar kontakt med Kriscentrum för män har ökat de senaste två åren, tack vare en särskilt riktad informationskampanj. Idag utgör de nästan en tredjedel av alla klienter på mottagningen, som riktar sig till män med relationsbetingade problem, eller som misshandlat, hotat eller på annat sätt brukat våld mot sin partner eller sina barn.

Ungefär 300 män kommer varje år till Kriscentrum för män på Kronhusgatan, för att i terapiform samtala om sin svårkontrollerade aggressivitet och våldsproblematik, eller sina svårigheter att leva i eller lämna nära relationer. Fram till för två år sedan hade 22 procent av besökarna invandrarbakgrund, en andel som personalen misstänkte var väl låg i relation till behovet.

– Språket och kulturella skillnader har ofta gjort att vi inte har nått den kategorin män, så vi kände tydligt att vi behövde förbättra vår egen kulturella kompetens och anpassa våra behandlingsmetoder, säger terapeuten Carl-Johan Collin.

Förebygger kvinnofridsbrott

För att utveckla arbetssättet fick Kriscentrum för män extra anslag av medel som riktar sig till kvinnojoursverksamheter. En stor del av idén bakom Kriscentrum för män är ju just att förebygga kvinnofridsbrott.

– Tack vare de extra medlen har vi i två år haft en och en halv tjänst som avlastat den ordinarie personalen, som bland annat har byggt nätverk med föreningar, församlingar och socialkontor. Vi arbetar inte med att konfrontera eller peka ut någon, utan har informerat om våldsproblematik, knutit kontakter och bjudit in till samtal, säger Carl-Johan Collin.

Kunskapsinhämtningen viktig

Projektet har gett resultat. Andelen besökande män har stigit från 22 till drygt 30 procent och de härstammar i princip från alla världsdelar och kulturer och bor i Göteborgs alla stadsdelar. Personalen känner sig nu också tryggare i sitt sätt att arbeta.

– Vi har fått fokusera på och hämtat in kunskap om en fråga vi aldrig hann stanna upp och fördjupa oss särskilt i tidigare. Vi har utvecklat ett förhållningssätt som gjort att vi dels fått hit fler män med invandrarbakgrund, dels fått dem att våga prata, Carl-Johan Collin.

Ofta bredare problembild hos invandrare

Individernas bakgrund är en stor del av förklaringen till att de män med invandrarbakgrund som besöker Kriscentrum för män i snitt kommer nio gånger för samtal, jämfört med de infödda svenskarnas sex tillfällen.

– Invandrade män har i regel en betydligt bredare problembild eftersom de kommer från väldigt komplexa livssammanhang. De kan ha fruktansvärda krigserfarenheter, lida av posttraumatisk stress och ovanpå det leva i utanförskap och arbetslöshet. Vi måste börja våra samtal i den kulturkrocken och långsamt ”värma upp” vår relation, och det tar ofta lite längre tid men har också stor effekt, säger Carl-Johan Collin.