Kristina Liljedahl Scheel, hr-direktör i Göteborgs Stad.

Ungefär 29 700 medarbetare och chefer i Göteborgs Stad svarade på medarbetarenkäten 2022. 90 procent av cheferna och 70 procent av medarbetarna svarade vilket är en ökning med fyra procentenheter för medarbetarna och en procentenhet för cheferna. I enkäten ställdes frågor om bland annat kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och tystnadskultur.

Göteborgs Stad har gjort medarbetarundersökningar sedan år 2000. Tanken är att få veta hur medarbetare och chefer värderar olika delar av sina arbetsförhållanden och på så vis få ett underlag för kontinuerligt förbättringsarbete.

– Vi står inför stora utmaningar i vårt samhällsuppdrag och vi behöver skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att utföra och utvecklas i sina uppdrag.  Medarbetarenkäten är ett viktigt verktyg i detta arbete, säger Kristina Liljedahl Scheel, Göteborgs Stads hr-direktör.

Enkäten utgår från det som Göteborgs Stad som arbetsgivare behöver veta i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Staden följer också upp frågor om kränkande särbehandling och trakasserier.

Frågor om tystnadskultur

Vartannat år görs en utökad enkät och vartannat år en kortare. Enkäten för 2022 är en utökad version som bland annat har kompletterats med frågor i form av påståenden för att få en bild av om det finns en tystnadskultur i Göteborgs Stad. Svaren ska analyseras för att ta fram åtgärder för hur alla former av tystnadskultur kan motverkas.

Generellt sett visade påståendena, som handlar om att man upplever att arbetsplatsen har ett öppet, tillåtande och respektfullt klimat, på förhållandevis goda resultat. Det sista påståendet, om man har fått information om vart man kan vända sig om man upplever att det finns en tystnadskultur, hade dock ett något sämre resultat.

Något ökat HME-index

Det så kallade HME-indexet som mäter hållbart medarbetarengagemang har ökat med en procentenhet för både chefer och medarbetare. Indexet räknas fram genom att medarbetare och chefer svarar på ett antal frågor kring motivation, ledarskap och styrning.

HME har ökat från förra mätningen i både förvaltningar som bolag. Två procentenheter för bolagen och en procentenhet för förvaltningarna. Göteborgs Stads HME-index ligger därmed på samma nivå som Sveriges kommuner och regioners genomsnitt 2022.  HME-index är högst i stadens bolag, 81, och lägst i förvaltningarna, 79.

Andelen som svarat att de utsatts för våld eller hot om våld ökar något. Andelen medarbetare som svarat att de utsatts för kränkande särbehandling ökar något. Andelen medarbetare utsatta för sexuella trakasserier ökar något, liksom andelen som svarat att de utsatts för diskriminerande behandling på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Ökningarna kan troligen förklaras med att svarsalternativen har blivit fler.

Enkäten genomfördes mellan 21 november och 11 december och skickades ut till samtliga berörda medarbetare och chefer i Göteborgs Stad. Cirka 29 700 medarbetare och chefer svarade och svarsfrekvensen var 70 procent för medarbetare och 90 procent för chefer. Det är en ökning med fyra procentenheter för medarbetare och en procentenhet för chefer.