Ändrade direktiv och riktlinjer för stadens bolag. Smittsäkra resor för personal i äldreomsorg och hemtjänst, gymnasieelever får hämta lunch på grundskolor och tillfälliga ändringar i regler för kommunala bolag var några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på onsdagen med anledning av covid-19-pandemin.

Detta innebär dagens beslut i korthet:

Ekonomisk trygghet till stadens bolag
Flera av bolagen i Göteborgs stads bolagskoncern Stadshus AB är drabbade av resultatförsämringar på grund av den pågående covid-19-pandemin. De flesta av de kommunala bolagen har en så stabil ekonomi att man klarar av att hantera resultatförsämringar, men för några bolag är risken för ekonomiska problem större. Resultatförsämringarna kan i några fall komma att innebära att bolagens styrelser blir skyldiga enligt aktiebolagslagen att upprätta en så kallad kontrollbalansräkning. En sådan krävs när halva aktiekapitalet är eller kan antas vara förbrukat.

För att i god tid ta beslut för att kunna hantera dessa händelser och undvika skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning föreslås att kommunfullmäktige utfärdar en kapitaltäckningsgaranti att om det så behövs tillskjuta pengar i form av aktieägartillskott.

Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige den 16 april.


Nytt tillfälligt ägardirektiv till stadens bolag
Effekterna av covid-19 påverkar stadens bolag i olika grad och omfattning. Det kan vara svårt att redan nu överblicka de ekonomiskt mer långsiktiga negativa effekterna. Ett generellt tillfälligt ägardirektiv har därför upprättats för att ge respektive bolagsstyrelse ett tydligt mandat främst för att säkerställa bolagets långsiktiga överlevnad.

Genom att ge styrelserna möjlighet att dra ner på avkastnings- och utdelningskrav får bolagen större utrymme att begränsa covid-19s effekter. Till exempel bör fastighetsägande bolag med lokalhyresgäster, såväl privata som kommunala, se över möjligheten att ge uppskov eller hyreslättnader för att stödja kommersiell och ideell verksamhet, men också av affärsmässiga skäl för att behålla befintliga hyresgäster. Detsamma gäller allmännyttans bolag som genom minskade avkastningskrav får större möjlighet att hantera en situation och behålla hyresgäster där många kan få svårt att betala sin hyra.

Samtliga avsteg som görs med anledning av covid-19 ifrån kommunfullmäktiges budget eller respektive bolags ägardirektiv ska dokumenteras och kostnadsbedömas innan beslut fattas i respektive bolagsstyrelse. Beslut ska rapporteras skyndsamt till Stadshus AB och till kommunstyrelsen. De generella ägardirektiven gäller år 2020.

Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige den 16 april.

 

Stadens nämnder får utökade möjligheter att använda eget kapital
Covid-19 och dess effekter har stor påverkan på Göteborgssamhället. Det är av yttersta vikt att stadens verksamheter får möjlighet att hantera krisen, säkerställa en fungerande välfärd och att alla stadens nämner och bolag tar sitt ordinarie ansvar.  För att nämnderna ska kunna ta ansvar under pandemin ges de möjlighet att nyttja en högre grad av eget kapital för att täcka ökade kostnader med anledning av pandemin och dess effekter.

I ett första läge ges samtliga nämnder möjlighet att använda eget kapital på motsvarande 1,5 procent under 2020. Samtidigt behöver nämnderna inte fatta nödvändiga beslut om åtgärder inom 30 kalenderdagar som nuvarande regelverk anger.  Genom att möjliggöra ett högre användande av eget kapital får nämnden, som har bäst kunskap om sin verksamhet och bäst kompetens att bemöta krisens effekter för densamma, ekonomiskt utrymme att genomföra nödvändiga åtgärder. I ett första skede tredubblas utrymmet att använda eget kapital för att möta de ökade kostnaderna. Om ytterligare lättnader eller utökning till fler kategorier bedöms nödvändiga kommer de att genomföras.

Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige den 16 april.

 

Tillfällig ändring av riktlinjer för avvikelser
Kommunstyrelsen har beslutat att tillfälligt ändra riktlinjerna för hanteringen av avvikelser för stadens samtliga nämnder under 2020 för att underlätta för dem att hantera konsekvenserna av covid19-krisen. Dessa tillfälliga avsteg från gällande regelverk gäller under 2020 för verksamheter som är prioriterade utifrån nuvarande krisläge. Nämnderna ska rapportera sina avsteg till kommunstyrelsen.  Kommunstyrelsen ska följa de avsteg som görs och hantera konsekvenserna inom ramen för kommunfullmäktiges budget.

Som en konsekvens av den förändrade paragrafen får stadsledningskontoret i uppdrag att göra eventuella ändringar av andra paragrafer i reglerna, så att de motsvarar förändringen som detta beslut innebär.

Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige den 16 april.


Gymnasieelever får hämta lunch på grundskolor
Den 18 mars övergick all undervisning inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan till att genomföras på distans efter rekommendation från regeringen och Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19. I dag är cirka 20 000 elever inskriva på gymnasieskolor i Göteborg, drygt 3 000 elever är från kranskommuner.  Sedan undervisningen övergick till distans har skolköken på stadens gymnasieskolor varit stängda. För en del elever är lunchen i skolan huvudmålet mat de får under dagen. Det är en viktig social insats att säkerställa att gymnasieelever får äta under dagen. Alla gymnasieelever som är hemmahörande i Göteborg ska därför få möjlighet att hämta ut skollunch/matpaket på grundskolor i sitt närområde efter att eleven anmält intresse för att hämta mat och ta med hem. Eleven behöver även kunna identifiera sig.

Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige den 16 april.

 

Smittsäkra resor för personal i äldreomsorg och hemtjänst
För att minska smittspridningen i riskgrupper är det viktigt att personal som arbetar nära dessa grupper har möjlighet att ta sig mellan brukare utan att själva riskera att smittas. Hemtjänstpersonalen använder i dagsläget bil eller cykel. I dagsläget tillgodoser Göteborg Leasing AB det behov som stadsdelarna uppger sig ha. Dock går händelseförloppet mycket fort och behovet av ytterligare åtgärder kan skilja sig från dag till dag. Kommunstyrelsen ger därför Göteborg Leasing AB och trafiknämnden i uppdrag att nogsamt följa utvecklingen och säkerställa att personalen inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården har möjlighet att ta sig mellan brukare utan att själva riskera att smittas. Trafiknämnden ska exempelvis, om det uppstår behov, utöka färdtjänsten, så att även personal kan utnyttja den för att röra sig mellan brukare.

 

Dessutom beslutade kommunstyrelsen om att ställa sig bakom en principöverenskommelse och borgen för finansiering och inköp av skyddsutrustning under coronapandemin – läs mer i separat artikel via länken nedan.