Långsiktigt mål att hedersvåldet ska upphöra. Vid årsskiftet började Göteborgs Stads nya plan mot hedersrelaterat våld och förtryck att gälla. Planen är den första i sitt slag, och innebär ett förtydligat ansvar för många av stadens förvaltningar och bolag.  

– Göteborg är redan ganska långt framme vad gäller arbete mot hedersrelaterat våld, och syftet med planen är till stor del att fördjupa och förstärka det arbete som redan görs. Nu har alla 55 000 anställda inom Göteborgs Stad ett gemensamt dokument att jobba utifrån, säger Jeanette Stål som är planeringsledare för mänskliga rättigheter på stadsledningskontoret.

Arbetet med att ta fram planen har pågått sedan 2017 och den bygger både på forskning och på erfarenheter från Göteborgs Stad, andra myndigheter och organisationer i civilsamhället.

Bygger på vetenskaplig kartläggning
Det långsiktiga målet för planen – som gäller från 2020 till och med 2023 – är att hedersvåldet ska upphöra, och ett särskilt fokus sätts på barns rättigheter.

– Kartläggningen, som gjordes på uppdrag av Göteborgs Stad, Stockholms Stad och Malmö Stad visar att barn och unga är mest utsatta – mellan 8 och 13 procent av de svarande i Göteborg lever med hedersnormer. Det finns också ett politiskt önskemål om ett tydligt barnrättsfokus, säger Jeanette Stål.

Planen lyfter fram tre områden som särskilt viktiga för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck – det förebyggande och främjande arbetet, stöd till utsatta och stöd till yrkesverksamma inom Göteborgs Stad.

”Skolan och förskolan jätteviktiga”
Det förebyggande och främjande arbetet kan handla om exempelvis samtal om mänskliga rättigheter och demokrati med barn och föräldrar, att arbeta med våldsprevention och att på olika sätt öka
delaktigheten i samhället.

– Vad gäller stödet till de utsatta så måste de för det första få veta att det de utsätts för är brottsligt, och sedan vart de ska vända sig för att få stöd. För barn och unga är skolan och förskolan jätteviktiga eftersom de ofta har trygga och upparbetade relationer med personalen där. Men också socialtjänsten berörs givetvis, säger Jeanette Stål.

Planen innebär också att alla som möter barn och unga i sin yrkesroll ska ha en grundläggande utbildning, och de som möter målgruppen mer frekvent ska ges fördjupade utbildningar.

Spridningsseminarier i mars
I början av mars kommer stadsledningskontoret tillsammans med social resursförvaltning att hålla i ett antal seminarier för stadens förvaltningar där den nya planen presenteras. Ett seminarium riktar sig till skola och förskola, ett till socialtjänst och ett till övriga medarbetare som möter utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

– Vi kommer att presentera planen i sin helhet – vad den går ut på, och hur man kan jobba utifrån den. Vi har också bjudit in föreläsare som kommer att prata specifikt om sådant som är relevant för de olika förvaltningarnas verksamhet, säger Jeanette Stål.

Hur tolkas barnkonventionen?
Samtidigt som den nya planen började gälla blev också FN:s barnkonvention svensk lag. Jeanette Stål säger att det ännu är för tidigt att uttala sig om hur konventionens nya rättsliga status kommer att påverka Göteborgs Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

– Det återstår att se vilka rättsliga tolkningar som görs av barnkonventionen sedan den blivit svensk lagstiftning i sin helhet, men egentligen gällde den redan tidigare i och med att den ratificerats av Sverige. Ett större fokus på barns rättigheter och att barns ställning som rättighetsbärare stärks, är dock att förvänta, säger hon.