Lyckat projekt i Nordost. Metodutvecklingsprojektet Arbetsliv och hälsa i Nordost fokuserar på personer som står långt från arbetsmarknaden. En utvärdering visar att samtliga deltagare har närmat sig arbete eller studier. “Vi har jobbfokus från början till slut, samtidigt som vi jobbar med helhetsperspektivet runt den enskilde”, säger Sanela Eminovic, metodutvecklare.

Sanela Eminovic, metodutvecklare Arbetsliv och hälsa Nordost

Projektet startade för ett år sedan och har fått stöd från Europeiska socialfonden, ESF. Projektet har som målsättning att stärka förutsättningarna för personer i långtidsarbetslöshet att kunna närma sig arbete eller utbildning.

Utgår från BIP

Det finns en omfattande studie på arbetsmarknadsområdet, BIP, som är gjord i Danmark och som projektet använder sig av. Studien visar vad det är som gör att individer med komplex problematik och som som står långt ifrån arbetsmarknaden, kommer ut i arbete.

– Forskningen har sett att parallella insatser med tydligt jobbfokus är det som bidrar till störst progression. Forskningen pekar på organisation, handläggarens roll och att handläggarens tilltro till en individ är av stor betydelse för individens möjligheter att få jobb.

Stödjande och lärande organisation

En fråga är hur det går att omsätta kunskaperna från BIP om handläggarnas roll till handling i praktiken.

– Organisationer behöver främja den professionella yrkeskunskapen och öka handläggarens handlingsutrymme. Det kan till exempel handla om att avsätta tid och utrymme för reflektion och lärande kollegor emellan.

Vägleder, stöttar och motiverar

I dag är 120 till 130 deltagare med försörjningsstöd med i projektet. De har en koordinator som följer dem från början till slut och planeringen görs med stöd i BIP forskningen. Deltagarna får utifrån en rad indikatorer skatta var de upplever att de befinner sig, vad som är deras styrkor och vad som gör att de står utanför arbetsmarknaden. Utifrån det utformas de insatser som behövs.

– Vi fungerar vägledande, stöttande och motiverande. Det är individen själv som bestämmer riktning och stödet är individanpassat.

Vad kan det vara för insatser?

– Kärnan är att vi jobbar med helheten. En individ kan till exempel ta del av hälsofrämjande insatser och kompetenshöjande insatser samtidigt. Det kan vara så att insatserna behöver ske i samarbete med andra aktörer utanför oss, till exempel vården. Det beror på vad individen är i behov av.

Hur har det gått hittills?

– Det har gått väldigt bra. I halvtidsutvärderingen som Sweco gjort kan vi se att alla som är och har varit inskrivna hos oss har kommit närmare eller nått självförsörjning.

Vad har ni för mål med projektet?

– Målet är att minst 50 procent ska ha nått arbete, studier eller en arbetsfrämjande insatser, där en viktig sådan insats och samverkanspart för oss är Kompetenscentrum.

Projektet pågår till och med januari 2023. Sammanlagt kommer 200 deltagare att ha varit med under projektet.