"Finns ännu saker att jobba med." Årets medarbetarenkät för Göteborgs Stad visar på förbättrade resultat på bred front i staden. ”Det är glädjande, men det finns ännu saker att jobba med”, säger stadsdirektör Bengt Delang.

Engagemanget bland medarbetarna i Göteborgs Stad är stort och det har ökat visar senaste enkäten. Medarbetares engagemang mäts i ett index som kallas hållbart medarbetarengagemang, HME. Enkäten visar 77 på en 100-gradig skala, att jämföra med 2012 då motsvarande värde var 74. HME för cheferna är 81 jämfört med 79 för 2012. Cheferna visar liksom tidigare år också ett större engagemang än medarbetarna över lag.

HME är en sammanvägning av nio olika frågor och kan användas i jämförelser över hela landet. I en jämförelse med de 50 kommuner som finns i SKL:s databas hamnar Göteborg nära genomsnittet med 77, om både medarbetare och chefer räknas in.

”Nu går det åt rätt håll”
Stadsdirektör Bengt Delang är övertygad om att de stora organisationsförändringarna som genomförts i staden har påverkat och årets resultat tyder på att det nu har stabiliserats.

– Många har gjort ett bra jobb för att skapa bra förutsättningar för medarbetare och chefer. Nu går det åt rätt håll och nu gäller det att ta tillvara resultatet i den fortsatta utvecklingen av verksamhet och arbetsmiljö, säger han och fortsätter:

– Det är ett bra underlag och det viktigt att se att detta främst är för egna förbättringar och inte för att jämföra med andra. Hur tar vi hand om detta? Hur går vi vidare? Det är viktigt att prioritera rätt och visa att man tar resultaten på allvar. Nyligen har kommunfullmäktige beslutat om en ny medarbetare- och arbetsmiljöpolicy så frågorna är verkligen i fokus.

Ett kommunikationsindex (KomI) har tillkommit i årets mätning. Indexet speglar vad medarbetare och chefer tycker om kommunikationen. KomI är 70 i årets enkät. Trots att det är första gången det används går det att jämföra med 2012. Ställer man samman resultaten från samma frågor då, får man indexet 67. Det tredje indexet NMI som mäter nöjdheten hos medarbetarna har också ökat till 56 jämfört med 53 2012.

En annan nyhet för i år är – som ett led i att skapa öppna och inkluderande arbetsplatser – ett tredje svarsalternativ vad gäller kön. Förutom ”man”, ”kvinna” finns även alternativet ”annat” med. Av de två procent av medarbetarna som definierat sig som ”annat” ligger resultatet överlag lägre jämfört med de andra två könskategorierna.

Cirka 34 000 medarbetare och chefer i förvaltningar och bolag fick enkäten under januari-februari. Svarsfrekvensen har ökat någon och är för medarbetare 69 procent och för chefer 92 procent.