Behandlas längre fram i vår. Utredarna av de kommunala bolagen presenterade i veckan ytterligare två delförslag till förändringar i Göteborgs Stads bolagsstruktur. Det ena tjänsteutlåtandet handlar om Göteborg Hamn, det andra gäller de regionala bolagen Grefab, Gryaab och Renova, som ägs gemensamt av kommuner i Göteborgsregionen.

Hittills har sex rapporter från den omfattande bolagsöversynen blivit klara. Den här veckan presenterades ytterligare två av sammanlagt tio tjänsteutlåtanden. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska behandla ärendena längre fram i vår.

”Avveckla ägandet i Grefab helt eller delvis”
I tjänsteutlåtandet för Göteborgs Hamn skriver utredarna att hamnen har ett tydligt och ändamålsenligt ägardirektiv, till nytta för både Göteborgs Stad och för hela Sverige.

– När det gäller Göteborgs Hamn AB så föreslår vi ingen ny inriktning. Bolaget har genomfört en större strukturförändring efter ett beslut i kommunfullmäktige 2010. Vi föreslår därför att detta arbete fortsätter enligt beslutade planer, säger Hans Olsson vid stadsledningskontoret.

I tjänsteutlåtandet som handlar om de regionala bolagen konstaterar utredarna att Grefab, som hanterar de kommunala båtplatserna, inte är någon kommunal kärnverksamhet och att Göteborgs Stad skulle kunna avveckla sitt ägande i bolaget. Men de skriver också att om Göteborgs Stad trots allt väljer att fortsätta äga bolaget så bör staden stå som ensam ägare.

– Vi föreslår att kommunstyrelsen inleder en dialog med Grefabs övriga ägare för att utreda förutsättningarna för att helt eller delvis avveckla kommunernas ägande i bolaget, säger Hans Olsson.

Gryaab ett stabilt bolag med god kontroll
Grefab ägs nu gemensamt av Göteborg, Ale, Mölndal och Partille. Men den tanke om samverkan som fanns när bolaget startades har inte kunna uppfyllas i och med att samtliga småbåtshamnar ligger i Göteborgs kommun. Utredarna konstaterar också att bolagets huvuduppdrag – att skapa fritidsbåtplatser – i stort sett är slutfört i och med bristen på mark för att bygga nya småbåtshamnar.

Det regionala bolaget Renova, som numera ägs av tio kommuner, har nyligen gjort en stor omstrukturering med ett omfattande åtgärdspaket och kraftiga besparingar.

”Den nya organisationen skapar goda förutsättningar att fokusera på marknaden bolagets fortsatta lönsamhet” skriver stadsledningskontoret.

När det gäller Gryaab, som hanterar avloppsvatten för sju kommuner, konstaterar utredarna att verksamheten och bolaget utvecklas stabilt med god kontroll.