Ytterligare två rapporter offentliga. Utredarna av de kommunala bolagen presenterar nu ytterligare två delförslag till förändringar i Göteborgs Stads bolagsstruktur. Förslagen rör dels bolagen inom näringsliv, som Business region Göteborg och Lindholmen Science Park, dels bolagen som förvaltar stadens lokaler – bland annat Higab, Älvstranden utveckling och Göteborgslokaler.

För två veckor sedan presenterade utredarna de fyra första rapporterna från den omfattande bolagsöversyn som pågått i drygt två år. Den här veckan läggs ytterligare två av sammanlagt tio rapporter fram som tjänsteutlåtanden. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska behandla ärendena längre fram i vår.

De två rapporter som presenteras den här veckan gäller förslag inom de två bolagsklustren Näringsliv och Lokaler.

I tjänsteutlåtandet för Näringslivsklustret kommer utredarna med förslag för Business region Göteborg, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park och Utveckling Nordost. Bland annat föreslår de att BRG avvecklar sitt ägande i dotterbolaget Göteborgs tekniska college. Det beror i första hand på att stadens möjligheter att styra bolaget är begränsade och att staden också är huvudman för egen industriteknisk utbildning.

Utredarna förslår också att BRG tillsammans med övriga ägare ska ta fram former för hur de bolag som ingår i Näringslivsklustret ska styras och hur bolagens verksamheter ska utvärderas utifrån uppdrag och mål.

För de bolag som ingår i lokalklustret föreslår man att Higab tillsammans med övriga bolag återkommer till kommunfullmäktige med förslag på hur fastighetsbeståndet kan utnyttjas effektivare. Det kommer bland annat innebära att vissa fastigheter säljs då de inte ryms inom den kommunala kompetensen eller inte kan ses som långsiktigt strategiska för staden.

De två rapporterna finns att ladda ner på länkarna här nedan.