Fyra första rapporterna klara. Utredarna av de kommunala bolagen presenterar nu de första delförslagen till förändringar av stadens bolagsstruktur. Bland annat föreslår de att Göteborg Energi säljer dotterbolaget Din El och att Framtidenkoncernen bör överväga att omvandla en del av sitt lägenhetsbestånd till bostadsrätter. Man föreslår också att Västra Götalandsregionen tar över Göteborgs Spårvägar och att Boplats Göteborg ses över.

Under våren kommer utredarna att presentera sammanlagt tio rapporter i form av tjänsteutlåtanden som därefter ska behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

”Nu får de politiska värderingarna ta vid”
På onsdagen presenterades de fyra första rapporterna för politikerna i kommunstyrelsen och för bolagens styrelser och fackliga företrädare.

– Det här är inga politiska förslag utan det är tjänstemannaförslag. Vi har gjort våra värderingar utifrån ägarens perspektiv, det vill säga kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nu får de politiska värderingarna ta vid, säger Hans Olsson, projektledare för bolagsöversynen vid stadsledningskontoret.

Det var i december 2011 som kommunstyrelsen beslutade att ta ett samlat grepp kring organisation, ägarstyrning, uppdrag och den kommunala nyttan av Göteborgs Stads samtliga bolag. Målet var en mer lättöverskådlig bolagssektor och effektivare politisk styrning och uppföljning.

Har värderat den kommunala nyttan
Som ett första steg mot en ny bolagsstruktur för Göteborgs Stad beslutade kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i december att bilda det övergripande koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB och sju underkoncerner, även kallade kluster. Samtidigt beslutades om nya riktlinjer för ägarstyrningen med tydliga roller definierade för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och det nya bolaget Göteborgs Stadshus AB

I nästa steg, som nu redovisas, lämnas förslag för de enskilda bolagen.

– Vi har haft stort fokus på det ursprungliga uppdraget – att värdera den kommunala nyttan. När vi gjort det så har vi utgått från ägardirektiven och andra politiska inriktningsdokument. Vi har också granskat hur bolagen följer lagstiftningen, inte minst mot bakgrund av skärpt lagstiftning för kommunala bolag under senare år, säger Hans Olsson.

– Också möjligheterna att frigöra resurser i bolagssektorn har ingått i uppdraget. Men vi har inte fått någon styrning på hur mycket pengar som bör frigöras eller till vad, vi pekar därför bara ut var vi ser möjligheter att frigöra kapital, fortsätter han.

Omfattande renoveringsbehov
De fyra rapporter som nu är klara rör bolagsklustret Energi med förslag på förändringar inom Göteborg Energi och klustret Bostäder med förslag för Framtidenkoncernen. Den tredje rapporten handlar om klustret Kollektivtrafik och bolag som Göteborgs Spårvägar, GS Buss och GS Trafikantservice. Den fjärde behandlar Boplats Göteborg.

För Förvaltnings AB Framtiden lämnar utredarna förslag i 14 punkter. De konstaterar bland annat att en stor del av koncernens fastigheter är mellan 40 och 60 år gamla och behöver omfattande underhåll på exempelvis tak, fönster, fasader och stammar och att ett sätt att frigöra medel för kommande upprustningar skulle kunna vara att ombilda en del av hyresrätterna till bostadsrätter.

Utredningen föreslår bland annat också att Framtiden ska utreda förutsättningarna för bättre geografisk samordning av bostadsbestånden och ta fram förslag på hur man kan samordna nyproduktion av bostäder.

Svårt se nyttan med kommunalt elhandelsföretag
I bolagsklustret Energi föreslår utredarna att Göteborg Energi säljer dotterbolagen GothNet och Din El.

– Vi har svårt att se den kommunala nyttan med ett elhandelsföretag, det erbjuder samma sak som andra ickekommunala elhandelsföretag. Bolaget kan kanske skapa nytta internt för Göteborg Energi men för göteborgarna är det marginellt. Vi säger inte att Din El inte gör ett bra jobb men det tror vi att de kan göra oavsett vem som äger bolaget, säger Hans Olsson.

I klustret Kollektivtrafik föreslår utredarna att Göteborgs Spårvägar förs över till Västra Götalandsregionen som sedan 2011 är regional kollektivtrafikmyndighet som styr och ansvarar för kollektivtrafiken. Man föreslår också att Göteborgs Spårvägar säljer dotterbolagen GS Buss och GS Trafikantservice. Att dessa två bolag är kommunalt ägda medför inte några direkta mervärden, varken för resenärerna eller för göteborgarna, skriver stadsledningskontoret.

”Boplats köregler medför risk för diskriminering”
Boplats Göteborgs framtida inriktning bör ses över och bli föremål för att övergripande politiskt ställningstagande, inte minst ifråga om vilket geografiskt område som bolaget ska verka inom och vilket slags ”bostadsförmedling” som ska bedrivas i fortsättningen” skriver stadsledningskontoret.

Man konstaterar i rapporten också att nuvarande köregler hos Boplats inte är en garanti för att alla bostadssökande behandlas lika vilket medför risk för diskriminering utifrån flera olika perspektiv.

Läs de fyra tjänsteutlåtandena i sin helhet på länkarna nedan.