Sjukfrånvaron inom Göteborgs Stad fortsätter att minska visar ny statistik. Från januari till och med augusti i år var sjukfrånvaron totalt 8,2 procent, jämfört med 8,9 procent samma tid förra året.

Att få ner sjukfrånvaron är ett prioriterat mål i stadens budget. Redan 2003 innebar en minskning, från 9,3 till 8,9 procent. Nu fortsätter alltså den trenden.

– Det är positivt, men vi ligger fortfarande för högt på många håll, framför allt i de kvinnodominerade yrkena inom till exempel vård och omsorg och kök- och städverksamhet, säger Elisabeth Persson, processledare vid personal- enheten på stadskansliet.

Några sådana yrken är städare (14,2 procent), kock/kokerska (12,8 procent), ekonomibiträde (12,4 procent), vårdbiträde (11,9 procent).

Färre har fått sjukpension

Att sjukfrånvaron minskat totalt beror främst på att de mycket långa sjukskrivningarna, ett till två år, gått ner kraftigt. Förra året fanns 751 sådana fall, mot 651 i år – en minskning med nästan 19 procent. Och sjukfallen 6-12 månader har minskat med drygt nio procent.

– Förklaringen är att förvaltningar och bolag blivit bättre på att följa upp de långtidssjuka och bedriva ett systematiskt rehabiliteringsarbete, säger Elisabeth Persson

Minskningen kan också förklaras med att fler personer har fått tidsbegränsad sjukersättning, det som förut kallades sjukbidrag. Däremot är det färre som beviljats sjukpension, 127 hittills i år, mot 180 samma tid förra året.

Spårvägen har många sjukdagar

Även antalet sjukdagar under de tre första veckorna i sjukperioden har minskat.

Och det betyder att sjuklönekostnaderna för Göteborgs Stad inte ökat så mycket som man befarade när arbetsgivarna fick ansvar för den tredje sjukveckan hösten 2003. Då räknade stadskansliet med en ökad kostnad på 30 miljoner kronor per år.

– Nu ser det ut att stanna på mindre än 15 miljoner per år, tack vare att korttidssjukfrånvaron minskat. Och det betyder också lägre kostnader för rekrytering och introduktion av vikarier, konstaterar Elisabeth Persson.

Liksom tidigare är sjukfrånvaron högre inom stadsdels- förvaltningarna, med sina tunga jobb inom till exempel vård och omsorg, än i de kommunala bolagen. Göteborgs Spårvägar ligger dock högt, även om man minskat från 13,9 till 12,7 procent.