Inom en snar framtid måste Göteborgs stad byta flera stora IT-system – samtidigt som den tekniska driften av systemen måste ses över. För att klara förändringarna under kort tid krävs att styrningen underställs kommunstyrelsen. Det föreslår stadskansliet i sitt tjänsteutlåtande om en utvecklad IT-struktur för staden.

– Idag styrs den operativa delen både av servicenämnden och av de nämnder som beställer IT-stödet. Men IT är en föränderlig verksamhet som kräver snabba beslut. Då fungerar det inte att ha en splittrad styrning, säger Catarina Dahlöf, tillförordnad stadsdirektör.

Arbeten måste ske parallellt

ADB-kontoret är stadens främsta leverantör av produkter och tjänster inom IT-området. Förvaltningen styrs av en särskild nämnd, servicenämnden, som i sin tur lyder under kommunfullmäktige.

Nu föreslår stadskansliet i ett tjänsteutlåtande att styrningen av all IT-verksamhet flyttas till en central huvudman, det vill säga kommunstyrelsen.

Anledningen är de omfattande förändringar som det befintliga – och i vissa fall 20 år gamla – IT-stödet står inför. Bland annat behövs nya datasystem inom välfärdssektorn, personaladministration och ekonomi. För att uppnå effektivitet måste också den tekniska driften samordnas, standardiseras och i vissa fall avvecklas.

För att göteborgarna inte ska drabbas av omställningen måste arbetena ske parallellt och under en begränsad och förhållandevis kort tidsperiod.

”Brist på samordning”

– Det kan bara säkerställas genom att man samordnar både de strategiska besluten och den operativa verksamheten, säger Catarina Dahlöf.

Stadskansliet vill också förflytta fokus från teknik till funktion. Att utveckla verksamhetsspecifika system och skapa specialanpassade IT-lösningar är inte något som är offentlig kärnverksamhet.

– Vi behöver i större utsträckning gå från egenutvecklade, skräddarsydda system till marknadens standardsystem. Mycket av kommunens gemensamma IT-stöd lider idag brist på samordning, säger Magnus Petzäll, IT-direktör.

Vad en förändrad styrning av IT-verksamheten innebär i praktiken är ett politiskt beslut.

– Som tjänstemän förfogar vi inte över organisatoriska beslut. Vi föreslår en förändring som innebär att all IT-verksamhet läggs samman under en huvudman och att strategiska beslut ska kunna tas i kommunstyrelsen. Staden kan då välja vad som fortsättningsvis ska hanteras i egen regi, alternativt upphandlas, säger Catarina Dahlöf.