Så motas kriminalitet och social oro bland unga. Den som bara följer nyhetsrapporteringen kan lätt få uppfattningen att allt som har med dagens ungdom att göra bara är våld och elände. Så är dock icke fallet, och framförallt pågår ett enormt arbete i skymundan med att fånga upp ungdomar som är i riskzonen för kriminalitet. Nu ordnas en konferens med goda exempel som ska inspirera varandra.

– Göteborg är en så stor stad att man lätt blir blind för vad som händer utanför ens egen stadsdel, men det görs så många bra insatser inom olika områden för att hjälpa ungdomar att vi måste samlas och få en överblick och inspireras av varandra, säger Sven-Johan Dahlstrand, enhetschef på social resursförvaltning.

Konferensen har det beskrivande namnet ”Förebygga ungdomskriminalitet och social oro – goda exempel i Göteborg” och riktar sig till alla olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med ungdomar.

– Anmälningslistan ser lika spretig ut som vi önskade att den skulle vara, men det är såklart många pedagoger och personal från socialtjänsten som har anmält sig, från alla stadens stadsdelar. Vi har oerhört många duktiga medarbetare i staden och många välfungerande strukturer och metoder som arbetats fram, men det är inte säkert att alla känner till varandras arbete, säger Sven-Johan Dahlstrand, som dock har fått bekräftat från tämligen oberoende parter att Göteborgs arbete mot ungdomskriminalitet ligger långt framme.

MBU och SSPF bra exempel
– Jag var nyligen på en nationell konferens som Brottsförebyggande rådet arrangerade och de framhöll flera av Göteborgs insatser som goda föredömen. Bland annat MBU, Människan Bakom Uniformen, där unga i utsatta områden får testa på och få förståelse för olika uniformsyrken.

MBU kommer att berätta om sina erfarenheter under konferensen, liksom en annan förkortning, SSPF, kommer att göra. Skola – Socialtjänst – Polis – Fritid bildar tvärprofessionella grupper bestående av personal från de fyra olika områdena.

B örjar i vidare perspektiv
– Via ett skriftligt avtal med målsman får de tillåtelse att utan sekretess prata över myndighetsgränserna om en ungdom och kan då lättare specialanpassa stödet utifrån varje individs behov, säger Sven-Johan Dahlstrand, som dessutom har ytterligare sex seminarier att erbjuda under konferensen.

Konferensen inleds med en föreläsning av freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson, som i ett vidare perspektiv ska tala om hur de tre stora förändringsprocesserna globalisering, migration och urbanisering påverkar den sociala hållbarheten.

Konferensen äger rum torsdag 21 november på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan.