Regeringsuppdrag för storstäderna. Göteborg och Västra Götaland växer och resandet ökar, regionen närmar sig taket för vad kollektivtrafiken klarar av. Göteborg erbjuds nu att ingå i den så kallade Sverigeförhandlingen, en satsning för att bland annat förbättra kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet, men också en satsning på nya stambanor i Sverige.

I Sverigeförhandlingen, som är ett uppdrag från regeringen, ska man undersöka möjligheterna för infrastrukturprojekt som kan förbättra det hållbara resandet och öka bostadsbyggandet i de tre storstäderna.

– I uppdraget ingår också att titta på en möjlig utbyggnad av nya stambanor som kan trafikeras av höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö via Jönköping, berättar Ylva Lööf vid stadsledningskontoret.

Trafikverket har tagit fram underlag och analyser som kommuner och regioner i sin tur analyserar och göra egna bedömningar utifrån. De ska bland annat visa på kollektivtrafikinvesteringar som kan skapa möjligheter att bygga bostäder.

Vad innebär Sverigeförhandlingen för Göteborg?
– Vi kommer att komplettera analysunderlaget i ”Målbild för framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet”, som vi just nu håller på att ta fram tillsammans med Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Partille och Mölndal med vilka effekter det kan få på bostadsutbyggnaden i Göteborg. Det blir en del av Göteborgs inspel till Sverigeförhandlingen, säger Sofia Hellberg på trafikkontoret.

Under hösten kommer de som bor i Göteborg, Partille och Mölndal att bjudas in till dialog om ”Målbild för framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet” som en del i att ta fram ett förslag som sedan kommer att gå på remiss under våren 2016.

Arbetet med målbilden för kollektivtrafiken är ett av underlagen för Göteborgs medverkan i Sverigeförhandlingen. Ett annat är det samarbete som Göteborg har kring Götalandsbanan och i projektet Göteborg – Borås.

Slutrapport klar december 2017
Just nu arbetar Göteborgs Stad att utifrån stadens strategier ta fram ett första underlag att lämna till Sverigeförhandlingen under oktober. Förhandlingarna inleds under första delen av nästa år och beräknas vara klara hösten 2017.