Viktigt steg mot inkludering. Göteborgs kommunfullmäktige beslutade i förra veckan att inrätta ett råd för den nationella minoriteten romer. I rådet kommer både representanter för minoritetsgruppen och politiker att sitta.

Det nya rådet har sin bakgrund i att Göteborgs Stad tidigare var en av pilotkommunerna som ingår nu i den nationella strategin för romsk inkludering. Sedan tidigare finns två olika samråd: dels mellan Göteborgs Stad och Romska rådet samt mellan Göteborgs Stad och Kulturgruppen för resandefolket.

Det nya strategiska samrådet är tar det hela ett steg längre, bland annat genom att politiker kommer att sitta med.
Förhoppningen är att rådet ska kunna startas efter sommaren. I rådet kommer representanter från samtliga partier i kommunfullmäktige att sitta tillsammans med tio ledamöter från minoriteten.

Fem undergrupper
Den nationella minoriteten romer delas in i undergrupperna finska romer, svenska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. De olika grupperna kommer att representeras av två ledamöter vardera.

– Samrådet ska vara strategiskt. Hur det blir med de mer operativa frågorna får framtiden utvisa, säger Klas Forsberg, avdelningschef mänskliga rättigheter på stadsledningskontoret.

Skillnader
Samtliga fem undergrupper inom minoriteten sätter skolfrågor och modersmålsundervisning högt på sin agenda, även om det finns stora inbördes skillnader mellan grupperna.

– Vissa grupper har problem med läskunnighet och att barnen över huvud taget inte går i skolan. Andra kanske mer är bekymrade för att inte så många ungdomar från gruppen går vidare från gymnasiet till högskolor och universitet, säger Richard Magito Brun, sekreterare i Kulturgruppen för resandefolket.

En annan viktig fråga för rådet är minoritetens språk, och möjlighet till hemspråksundervisning.

– Ingen resande får undervisning i sitt modersmål i Göteborg idag, det finns ingen lärare, säger Richard Magito Brun.

Inga utbildade lärare
Ingrid Schiöler, medlem i Romska rådet, håller med om problematiken:

– När vi pratar med gamla personer från de romska grupperna berättar nästan alla om att de berövats sitt språk. Medan de som är medelålders idag minns hemspråkslärarna i romani chib. Nu finns det bara två modersmålslärare, som är obehöriga, vilket gör att många barn kommer att tappa bort sitt språk, säger hon.

”Vi har kommit en bit på väg”
Förutom att jobba direkt för minoriteten så är tanken att rådet också ska belysa den utsatta situation som romer och resande levt – och forfarande lever – under.

– Vi vill att alla Göteborgs skolbarn ska kunna få en fullödig och mångfacetterad kompetens om den här minoritetens olika delar, säger Richard Magito Brun.
Ingrid Schiöler ser positivt på det nya rådet.

– Vi har kommit en bit på väg och jag upplever att politikerna har lyssnat. Det här är nästa steg på vägen.