Ska vara igång efter sommaren. Som första kommun i landet lanserar Göteborgs Stad en whistleblowerfunktion i egen regi. Med den vill kommunstyrelsen öka möjligheten för anställda och förtroendevalda att tipsa om oegentligheter inom stadens förvaltningar och bolag. Och det är möjligt att vara anonym.

– Den normala vägen är dock att i första hand ta upp misstankar med sin chef, säger stadsdirektör Åke Jacobsson.

Det var i början av juni förra året som kommunstyrelsen gav stadskansliet uppdraget att ta fram en särskild mottagarfunktion för så kallade whistleblowers. Under arbetets gång har det funnits ett antal lagar att ta hänsyn till och datainspektionen har också sagt sitt.

Därför kommer funktionen att begränsas till att gälla för tips som berör allvarliga oegentligheter som har begåtts av personer i ledande ställning eller i andra nyckelpositioner, till exempel personer i ledningsgrupper, eller som är ansvariga för stora inköp.

Uppgiftslämnaren får återkoppling
Den nya funktionen beräknas vara igång den 15 augusti. Och om man vill går det bra att vara anonym, man behöver inte ens uppge var man är anställd.

– Ja, man kan vara anonym, men återkopplingen kan vara svår att göra då. Men å andra sidan, om man väljer att uppge namn kan vi inte garantera att namnet inte blir känt eftersom ärendet kommer att diareföras, säger Ann-Christine Alkner-Dahl, projektledare.

Uppgiftslämnaren kommer alltid att få en återkoppling när ärendet är slutbehandlat.

Extern mottagare av tipsen
Alla tips kommer att gå till en extern mottagare, vilken är ännu inte bestämd, men det kan bli en advokatbyrå. Den här externa mottagaren kommer sedan att lämna över ärenden till en speciellt delegerad grupp av fyra personer på stadskansliet som i sin tur utreder anmälan.

Återrapportering sker sedan till kommunstyrelsen, med eventuellt förslag till åtgärd.

– Gruppen på stadskansliet kommer att ha kompetens nog att avgöra om de ska lämna över ärendet till vår förste stadsjurist för vidare prövning och eventuell polisanmälan. Gruppen kommer också att informera sina chefer, alltså mig och förste stadsjuristen om ärendet, säger Åke Jacobsson.

Allmänheten kan lämna tips på hemsidan
– Vi hoppas kunna minska antalet personer som hanterar de tips som kan vara väldigt känsliga, särskilt om de visar sig vara falska, då kan de få oerhörda konsekvenser, säger Åke Jacobsson.

Det är inte tänkt att allmänheten ska kunna vända sig till whistleblowerfunktionen, men eftersom det går att vara anonym är detta i praktiken svårt att avgöra. För allmänheten ser Göteborgs Stad istället över diarieföringen av synpunktshanteringen på stadens hemsida där kan göteborgarna kan lämna sina tips.