Drivande i pilotprojekt. Under 2018 ska innovationer i offentlig sektor för första gången i Sverige utvärderas genom omfattande kvalitativa mätningar. ”Målet är att hitta en metod som tydligt visar betydelsen av innovationsarbetet och därmed skapa insikt och förändringsvilja”, säger Peter Berggren på Göteborgs Stadshus AB.

Mätningarna under projekttiden utförs av Sveriges kommuner och landsting, SKL, i samarbete med Göteborgs Stad, Mälardalsområdet och den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Första enkäten klar till sommaren
– Utgångspunkten är först och främst att mäta kvalitet och inte bara finansiella resultat. Det vi är ute efter är de effekter som inte går att mäta med mer traditionella metoder, säger Peter Berggren som tillsammans med Gunilla Åkerström på stadsledningskontoret är huvudansvarig för att driva genomförandet av Göteborgs Stads innovationsprogram och handlingsplan.

Själva undersökningen består av två enkäter, där den ena skickas ut till anställda inom offentliga verksamheter som får svara på frågor om de senaste två årens förändringsarbete. Den andra innehåller mer strategiska frågor och skickas ut till ledningen i alla kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter.

Den första enkäten beräknas vara klar till sommaren och den andra att genomföras under hösten.

Ska gå att jämföra internationellt
– I Göteborg genomför vi pilotprojektet inom ramen för Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023, som gäller för alla stadens förvaltningar och bolag. Utifrån de svar vi får in från den pilot vi gör utvärderar vi vilka frågeställningar som är relevanta att ha med i framtiden för att få fram önskad information, fortsätter Peter Berggren.

Målet är att skapa en undersökningsmetod som inte bara fungerar över hela landet utan även går att jämföra internationellt. Mer specifikt med Danmark, Norge och i viss mån Finland.

I Danmark har den danska organisationen Centrum för offentlig innovation, COI, redan genomfört motsvarande undersökning vid två tillfällen, 2015 och 2017. Förra året gjorde även Norge motsvarande undersökning, via kommunsektorns organisation KS.

Tittar på hur man gjort i Danmark
– Vi utgår från det arbete som gjorts i Danmark och baserar våra frågeställningar på deras frågor, men anpassade till svenska förhållanden. Det gör dels att vi får ett försprång med att se vilka frågor som fungerar, dels får ett material som går att jämföra mellan de skandinaviska länderna.

Även i Finland har arbetet påbörjats, men än så länge har de inte kommit lika långt. Så småningom är dock tanken att även de ska ingå i den internationella jämförelsen.

– Vår ambition är nationella mätningar via Statistiska Centralbyrån, SCB, som är regelbundna och återkommande. Det skulle ge ett bättre underlag för att bedöma framtida insatser och investeringar och ge oss möjligheten att belysa frågeställningar som är viktiga ur ett innovationsperspektiv.