Viktig remissinstans och forum för samtal. Göteborgs Stad blir först ut i Sverige med att inrätta ett särskilt kommunalt råd för hbtq-frågor. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen. Rådet, som är tänkt att omfatta 19 ledamöter, kan inleda sin verksamhet redan i höst.

En rad uppmärksammade våldshandlingar runt millenieskiftet ledde till att Göteborg fick dåligt rykte som en ”bögknackarstad”. De negativa attityder som hbt-personer kunde vittna om dokumenterades också i ett par rapporter.

Sedan dess har mycket vatten runnit genom Vallgraven, och samtidigt som den sjunde upplagan av hbtq-festivalen West Pride snart omfamnar Göteborg så har kommunstyrelsen nu alltså beslutat att etablera ett hbtq-råd.

Liknande råd finns redan
Det var i september 2011 som kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret i uppdrag att ta initiativ till ett så kallat Open Space. En plattform där politiker och tjänstemän kunde möta representanter för de många olika grupperingar som hbtq-Göteborg omfattar.

Efter huvudkonferensen i mars 2012 stärktes tanken om ett hbtq-råd med regelbundna möten. Sedan tidigare finns Göteborgs Stads pensionärsråd och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, som båda fungerar på liknande sätt.

19 ledamöter och fyra årliga möten
Det nya hbtq-rådet, som föreslås få namnet Göteborgs Stads HBTQ-råd, är tänkt att fungera som ett forum för samtal och samråd men kommer också att utgöra en viktig remissinstans. Rådet föreslås sammanträda fyra gånger om året och ska dessutom årligen arrangera ett öppet möte.

Hbtq-rådet ska bestå av totalt 19 ledamöter. Sex av dem ska representera de politiska partierna i kommunstyrelsen, medan 13 ledamöter företräder hbtq-Göteborg.

Eftersom det inte finns någon enskild förening som kan sägas omfatta hela hbtq-Göteborg, har det krävts många möten och samtal för att hitta fram till de 13 ledamöter som ska ingå i rådet.

– Mitt uppdrag har varit att se till att inget perspektiv glömts bort. Varje människa har ju en mängd olika egenskaper. Det finns med andra ord stor variation och olika förutsättningar inom hbtq-gruppen, säger Anna-Carin Jansson och fortsätter:

– För att nå legitimitet har förslaget tagits fram i samråd med hbtq-Göteborg – en process som inte hade varit möjlig utan det genomförda Open Space-forumet, säger Anna-Carin Jansson.

Första mötet redan i höst?
Formellt ska nu också kommunfullmäktige behandla ärendet. Om fullmäktige hinner fatta beslut före sommaren kan man redan i september eller oktober kalla till ett första historiskt möte för Sveriges första kommunala hbtq-råd.