Befolkningen nu över 580 000. Göteborgs befolkning fortsätter att öka. 2019 blev göteborgarna 7 413 fler. Befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån visar också på några eventuella trendbrott: Fler utvandrar samtidigt som färre invandrar och inflyttningen från kranskommunerna ökar.

Göteborg har haft en stadig befolkningstillväxt på i genomsnitt över 7 100 personer varje år sedan 2008. Göteborgs Stads befolkningsprognos för år 2019–2040 pekar på att staden kommer att ha 157 000 fler invånare om 20 år.

– 2019 års befolkningsökning låg nästan helt i linje med vår prognos, så den håller vi fast vid, säger Lutz Ewert, teamledare vid stadsledningskontorets avdelning för statistik och analys.

Förra årets befolkningsökning i Göteborg utgörs till hälften av ett födelseöverskott och till hälften av ett flyttnetto. Det vill säga: det föds fler än det dör, och det flyttar fler personer till Göteborg än härifrån.

Fler barn borde ha fötts
När det gäller siffran för antal födda i Göteborgs Stad påpekar dock Lutz Ewert att det finns tveksamheter kring framtidens siffror.

– Antalet födda ser ganska stabilt ut när man kollar på diagrammet. Men kvinnorna i barnafödande ålder har ökat de senaste åren, så det borde ha fötts fler barn. Att antalet födda inte ökat beror på att benägenheten att skaffa barn har sjunkit sedan 2010. Frågan är om den utvecklingen fortsätter, säger han.

Under de senaste åren har utflyttningen till kommunerna i Göteborgsregionen stigit snabbt medan inflyttningen varit oförändrad. Men 2019 bröts trenden. Utflyttningen låg kvar på samma nivå, men däremot ökade inflyttningen från kranskommunerna.

– Det kan delvis förklaras av det stora bostadsbyggandet i Göteborg. Det har sannolikt också att göra med att det föddes fler barn 1999 och framåt, vilket gör att ungdomsgruppen – de som främst flyttar hit – kommer att öka många år framöver. Det innebär fler tänkbara inflyttare till Göteborg.

Äldreboomen är här

Den totala invandringen från utlandet till Göteborg sjönk för första gången tydligt sedan 2010, på grund av både en större utflyttning till utlandet och en lägre inflyttning från utlandet.

– Vi vet inte än till vilka länder folk flyttade, men att återvandring sker är vanligt efter en större invandring som vi haft de senaste åren. När det gäller invandringen så har flyktinginvandringen minskat drastiskt de senaste åren, säger Lutz Ewert.

Han slår också fast att äldreboomen nu kommer till Göteborg. När 40-talisterna nu kommer upp i 80-årsåldern kommer den äldsta åldersgruppen att öka i allt snabbare takt framöver.

– Det är en utveckling vi är säkra på. När det gäller barn och deras flyttning kan det finnas en osäkerhet men äldre flyttar i mycket mindre omfattning.

Invånarantalet i Göteborg vid årsskiftet var 579 281 personer. När vi nu är inne i mars månad har befolkningen överstigit 580 000.

– Om drygt tre år räknar vi med att vi är över 600 000 invånare i Göteborg, säger Lutz Ewert.