Över 520 000 göteborgare. De senaste årens höga befolkningstillväxt i håller i sig. Förra året blev göteborgarna 6 632 fler, trots att antalet nyfödda minskade för första gången på 2000-talet. Istället är det inflyttningen som står för ökningen. Göteborg har nu 520 358 invånare.

– Tidigare låg befolkningsökningen på runt 3 000 till 4 000 personer per år, men de senaste fyra åren har det ökat rejält, och det höll i sig 2010. Då ökade vi med 6 632 personer, eller 1,3 procent, så nu är vi totalt 520 358 göteborgare, säger Lutz Ewert, utredningsledare på specialiststaben för Samhällsanalys och statistik på Stadsledningskontoret.

Trendbrott för nyfödda
Den aktuella statistiken kommer från Västra Götalandsregionens databas Västfolket. I slutet av februari väntas mer exakt statistik över förra årets befolkningsförändringar från Statistiska Centralbyrån, där man tydligare kan urskilja in- och utflyttning och exakt antal födda och avlidna under året.

Den troligaste förklaringen till ökningen av antalet invånare är ändå att inflyttningen till Göteborg är så stor. Samtidigt pekar nämligen siffrorna på att antalet födda barn minskat för första gången på 2000-talet.

– Det är en ganska rejäl minskning. Vid årsskiftet var det 7 284 barn som ännu inte fyllt ett år, jämfört med 7 615 barn vid samma tid året innan. Det är ett stort och anmärkningsvärt trendbrott, eftersom barnkullarna tidigare hela tiden blivit större och gjort köerna till förskoleplatser allt längre, säger Lutz Ewert.

Centrum och Lundby ökar mest
Men inflyttningen till Göteborg gör alltså att det totala invånarantalet ändå stiger, och det gäller i alla stadsdelar. Mest ökar Centrum och Lundby, med över 1 200 fler invånare vardera, medan Majorna-Linné ökar minst, med sina 199 nya invånare.

– I Majorna-Linné sker ju inget byggande, men det gör det ju i till exempel Lundby och då blir det naturligt en ökning av antalet invånare där. I Centrum byggs det också, men där rör sig framförallt hela tiden gigantiska flyttströmmar av studenter, och ibland bor de stora gäng tillsammans vilket gör att invånarantalet kan öka oväntat mycket där.