Avsiktsförklaring undertecknad. Strategin Group violence intervention, GVI, handlar om att minska det grova våldet. Under minst tre år framöver ska Göteborgs Stad, Polisområde Storgöteborg och Kriminalvården Region Väst använda arbetssättet. På fredagen 25 mars skrev parterna på avsiktsförklaringen.

GVI – gruppvåldsintervention på svenska – arbetades fram i USA på 1990-talet. Kortfattat går strategin ut på att mobilisera polis, kommun och civilsamhälle runt det gemensamma målet att stoppa grovt våld som utförs av kriminella grupperingar.

I Sverige var Malmö först ut och strategin kallas där ”Sluta skjut”. Nu följer fler städer i Sverige efter, och Göteborg är en av dem.

– Jag var med 2017 när det presenterades för Malmö. De fick plöja en del fåror som vi kan ha nytta av nu, säger Erik Nord, chef Polisområde Storgöteborg.

150 personer på startkonferens

 Något specifikt namn har strategin ännu inte fått i Göteborg, men nu är arbetet igång. I förra veckan arrangerades en uppstartskonferens där 150 personer från Göteborgs Stad, Polisen och Kriminalvården deltog. Brå, Brottsförebyggande rådet, var på plats och berättade om metoden och de utvärderingar som är gjorda i Malmö.

– Vi har följt forskningen och Malmös arbete. Det finns mycket som tyder på att strategin har en minskning på dödligt våld och därför känns det bra att vi också provar den, säger Michael Ivarson, förvaltningsdirektör för socialförvaltningen Centrum som samordnar arbetet från Göteborgs Stads sida.

Avhopparverksamheten viktig

Projektet ska pågå i tre år till att börja med. Själva projektledningen finansieras av Brå. Göteborgs Stad ger mer resurser till den avhopparverksamhet som är en viktig del i strategin.

– Vi kan nu vara mycket mer proaktiva när det handlar om personer som befinner sig i en miljö där det är risk att utsättas för dödligt våld. Det kan till exempel handla om olika placeringar, säger Michael Ivarson.

Erik Nord berättar att det som utmärker GVI är att man riktar in sig mot gruppen och sedan försöker hitta individer i dessa att kalla in på möten och påverka.

– Vi berättar att vi vet hur konflikten ser ut, att vi kommer att jaga dem och att vi kommer att rapportera alla brott. Men också prata om vad vi kan erbjuda den som vill lämna det här livet. Förhoppningen är att de vi pratar med blir ambassadörer och att det får konfliktnivån att sjunka.

Vill förbereda individerna inför frigivning

Lovisa Nygren, chef för Frivården i Göteborg, berättar att de kommer att använda hela verktygslådan för de individer som sitter frihetsberövade eller villkorligt frigivna.

– Det kan handla om att kontrollera, meddela föreskrifter och kräva drogtester. Men det handlar också om att de här individerna får tillgång till samtalsstöd och behandlingsinsatser. En annan del i vårt arbete är att samordna olika aktörer och förbereda individerna för frigivning och tiden efter, säger hon.

Förra året skedde tre dödsskjutningar i Göteborg. Två klarades upp.

– Det är också en viktig faktor i det här. Om man klarar upp brotten bromsar de upp sig själva litegrann. Kan vi ligga på nivån att vi klarar upp två av tre då kommer våldet avta av det skälet. Men vi behöver jobba både brottsförebyggande och med utredning och uppklarning, säger Erik Nord.

 

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.