De närmaste 13 åren kommer Göteborgs folkmängd att öka med 66.000 personer, från dagens 490.000 till 556.000. Den bedömningen görs i stadskansliets befolkningsprognos för åren 2007-2020. Och på kort sikt ökar antalet förskolebarn kraftigt.

De nya siffrorna innebär en snabbare befolkningstillväxt än i tidigare prognos.

Främst beror det på att kvinnorna i Göteborg numera föder fler barn än tidigare och att staden väntas ta emot ett större antal flyktingar de närmaste åren.

– Fruktsamheten i Göteborg, alltså antalet födda barn per kvinna, ökade från 1,60 år 2005 till 1,71 förra året, en kraftig ökning, säger Lutz Ewert på stadskansliets statistikgrupp.

Räknar med ökad flyktinginvandring

– Dessutom räknar vi med en ökad flyktinginvandring under åren 2007-2009. Det bygger vi på Migrationsverkets senaste prognos för flyktingmottagningen och verkets fördelningsmodell för hur många flyktingar kommunerna förväntas ta emot, säger Lutz Ewert.

Under de senaste 20 åren har variationerna i barnafödandet i Sverige varit stora, med en topp runt 1990 – den så kallade babyboomen. I slutet av 90-talet var fruktsamheten den lägsta som uppmäts, men sedan dess ökar den igen.

Det ökande barnafödandet innebär att det redan de närmaste åren finns betydligt fler förskolebarn (1-5-åringar) än man räknat med tidigare. Fram till 2010 ökar antalet 1-5 åringar från dagens 26.500 till 29.400.

Inga större förändringar i ålderstrukturen

Det innebär att förskolebarnen år 2010 är 680 fler än i den förra prognosen. Efter 2011 dämpas ökningstakten något. År 2020 antas det finnas 32.300 barn i förskoleåldrarna.

Vid senaste årsskiftet fanns det 49.200 barn i grundskoleåldrarna i Göteborg. Fram till 2010 minskar antalet med 1.700, men sedan ökar grundskolebarnen till 55.100 år 2020.

Ungdomarna i 16-18-årsåldern består nu av de stora kullar som föddes runt 1990. Under de närmaste två åren kommer gruppen att växa till totalt 17.000, därefter minskar den stadigt fram till år 2015, då det kommer att finnas 14.800 16-18-åringar.

På det stora hela kommer befolkningens åldersstruktur inte att förändras så mycket, trots den stora folkökningen. Andelen barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år var 2006 20,2 procent och kommer år 2020 att utgöra 19,9 procent.

30-39-åringar flyttar oftast ut

Andelen pensionärer kommer att öka från 14,7 till 15,1 procent. I absoluta tal innebär det att pensionärerna blir 11.600 fler till år 2020. Nästan hela ökningen kommer i åldersgruppen 65 -74 år, när allt fler av de stora kullarna från 40-talet når pensionsåldern. Mellan 2006 och 2015 ökar 65-74-åringarna från 33.300 till 46.100.

För befolkningsprognosen är förstås även flyttningar in och ut från Göteborg av betydelse, rörelser som ökar stadigt från år till år. Här är 30-39-åringarna den grupp som oftast flyttar ut från Göteborg.

Den nya prognosen räknar med en nettoinflyttning på i medeltal 2.000 personer per år under perioden 2010-2020. Men under de närmaste tre åren blir nettoinflyttningen högre, cirka 2.500 per år, detta till följd av den ökande flyktinginvandringen.

Befolkningsprognosen PR2007 gäller Göteborgs Stad som helhet. I mitten av april kommer stadskansliet med prognoser för de 21 stadsdelarna och i maj finns även siffror klara för stadens 94 primärområden.

70F8.jpg

Befolkningsprognos för Göteborg fram till år 2020.
Källa: Stadskansliets statistikgrupp