Invandring och fler födda förklarar tillväxt. Under 2018 ökade Göteborgs invånarantal med 7 829 personer till 571 868. Samtidigt fortsätter utflyttningen till Göteborgs kranskommuner att stiga och antalet skolbarn blir allt fler. Det visar Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik för 2018.

Sedan 1992 har antalet invånare i Göteborg ökat lika mycket som hela Norrköping, i siffror räknat är det 140 000 personer.

– Det är en stadig trend. Under 27 år har befolkningstillväxten ökat hela tiden, säger Lutz Ewert som är teamledare vid stadsledningskontorets avdelning för statistik och analys.

Lutz Ewert. Foto: Kajsa Sandin

Han har analyserat siffrorna i SCB:s färska befolkningsrapport för 2018.

– Utvecklingen under förra året är densamma som under 2017, både när det gäller befolkningstillväxtens storlek, sammansättning och trender i flyttningarna.

Utveckling i samma spår
Lutz Ewert ser framförallt två stora trender som fortsätter under 2018. Den ena är en ökning av invandringen till Göteborg. Siffran steg med 500 personer till 11 100, vilket är det högsta antalet sedan 1968 och det är så långt som SCB:s databas sträcker sig.

– Orsaken är delvis flyktinginvandring. Under både 2017 och 2018 ökade dock framförallt invandringen av arbetskraft, studenter och anhöriga, säger han.

I den sistnämnda gruppen ingår allt från anhöriga till andra invandrade samt adopterade och människor som funnit kärleken i ett annat land.

Den andra stora trenden är att utflyttningen från Göteborg till övriga Göteborgsregionen fortsätter att öka. Under 2018 steg siffran med 500 till 13 700. Anledningarna är många. Högkonjunkturen, bostadsbyggandet i kommuner runt om Göteborg och inte minst – skillnader i bostadstyper.

– Fördelningen mellan olika former av bostäder är ojämn mellan kommunerna. I Göteborg finns fler mindre lägenheter och hyresrätter och vill man ha radhus eller villor är det större chans att hitta det i kranskommunerna. Det leder till att många barnfamiljer söker sig utanför Göteborg och det är de som framförallt dominerar utflyttningen.

Överraskande siffror
Befolkningsrapporten för 2018 visar också antalet födda ligger på ett stabilt antal. Under samma period har dock antalet kvinnor i barnafödande ålder ökat. Det betyder att fruktsamheten, antalet barn per kvinna, har gått ner markant. Bilden är densamma för andra storstäderna och landet som helhet.

– Den minskande fruktsamheten är förvånande. Den brukar vara hög eller stiga när det är högkonjunktur. Det kan bero på det besvärliga läget på bostadsmarknaden. Forskningen visar att när det är svårt för unga att skaffa bostad så skjuts barnafödandet fram i tiden.

Under 2018 skedde även en stor ökning av antalet skolbarn medan barn i förskoleåldern var oförändrat.

Om du vill du veta mer om hur Göteborgs befolkning förändrades under 2018 eller hitta andra siffror kan du söka på statistikdatabasen – se länken nedan!