Mejla en idé till EU, rösta om den på webben – och kanske få den genomförd. Det är raka rör i den form av direktdemokrati som nu ska testas i fem länder i EU. Göteborgs Stad är en av fem svenska städer som är med i pilotprojektet.

Förutom de tre storstäderna deltar Piteå och Linköping. Med början den här veckan kan man gå in på goteborg.se och lämna sina förslag.

Godkända förslag översätts

Projektet heter EuroPetition (Euopaförslag på svenska) och ska pågå under hela 2010 och en bit in på 2011. Varje idé som kommer in värderas av en moderator som undersöker om det är en fråga för EU. Godkända förslag översätts till alla språk inom projektet.

– På Euro Petitions webbplats får man sedan söka stöd från andra EU-medborgare. Om man får ihop en miljon signaturer är EU-kommissionen skyldig att ta upp förslaget, säger Anton César på stadskansliets internationella grupp.

Stöd från medborgare i minst två länder

Det räcker dock inte med en miljon svenskar, utan förslaget ska ha stöd från medborgare i minst två länder.

27F0.jpgSyftet är att öka intresset för EU och ge möjlighet för EU-medborgarna att påverka EU:s politik direkt, istället för att bara välja ledamöter till parlamentet vart femte år.

Visserligen har EU-medborgare länge kunnat lämna egna förslag till parlamentets förslagskommitté. Men möjligheterna att påverka blev mycket större när det europeiska medborgarinitiativet infördes, i samband med att Lissabonfördraget trädde i kraft 1 december 2009.

Malmö Stad samordnar

– Både medborgarinitiativet och Euro Petition handlar om att lyfta fram medborgarförslag till central EU-nivå, men också om att koppla ihop medborgare från olika länder och låta dem mötas på webben. Här finns en transnationell tanke, säger Anton César.

Deltagande länder är England, Nederländerna, Spanien, Skottland, Italien samt Sverige, men bara några städer eller regioner i varje land.

Sverige har fått knappt 600 000 kronor av EU till projektet med Malmö Stad som samordnare.

Malmöbor kan lägga förslag

Där har man sedan knappt två år gett medborgarna möjlighet att påverka genom det så kallade Malmöinitiativet där Malmöbor kan lägga förslag som andra sedan kan stödja.

Flest anhängare har just nu Johanna Nilssons förslag ”För en giftfri stadsmiljö”. Där har hittills 2 657 personer anslutit sig till kravet att ompröva miljötillståndet för stärkelsefabriken Stadex som hanterar det giftiga ämnet propylenoxid inom tättbebyggt område.

Fotnot:
Petition är en begäran till myndigheter från enskilda eller organisationer.