SOM-undersökningen mäter hur demokratin mår. Åtta procent av göteborgarna har skickat in eller röstat på ett så kallat Göteborgsförslag för att påverka politiska beslut. Det visar den femte SOM-undersökningen där göteborgarna fått svara på frågor om demokrati, delaktighet och trygghet.

– Göteborgsförslaget är en ny fråga i SOM:s Göteborgsundersökning och med hjälp av undersökningen kan vi se vilka göteborgare vi når och vilka vi behöver arbeta mer för att nå med olika metoder för ökad delaktighet, säger Åsa Aguayo Åkesson, utvecklingsledare demokrati på konsument och medborgarservice.

Enkät i höstas

Den senaste undersökningen av SOM-institutet vid Göteborgs universitet gjordes hösten 2020. Enkäten skickades ut till 8000 slumpmässigt utvalda göteborgare mellan 16 och 85 år. 52 procent av dem svarade.

Foto: Lo Birgersson

– Det är ett jätteviktigt arbete och instrument för Göteborgs Stad, både för politiker och tjänstepersoner som jobbar direkt och indirekt med de här frågorna. Det är ett sätt att mäta hur demokratin mår mellan valen och vi kan jämföra Göteborg med EU-, riks-, och regionnivå.

– Men viktigast är att SOM-undersökningen Göteborg ger oss möjlighet att även jämföra mindre geografiska områden inom Göteborg. Det är ett material att ta hjälp av för att nå de mål som politikerna tar beslut om i olika frågor, säger Åsa Aguayo Åkesson.

Kan jämföras över tid

Undersökningen innehåller samma frågor varje år för att det ska gå att jämföra över tid och kunna se trender. Det märks bland annat trender när det gäller förtroendet för hur Göteborgs Stad sköter sina verksamheter.

– Det är inga stora skillnader i siffrorna över lag. Ungefär hälften av göteborgarna i undersökningen har mycket stort eller ganska stort förtroende för hur Göteborgs Stad sköter sin verksamhet, det sjönk 2018 och 2019, men nu 2020 är den tillbaka på den nivån som vi hade 2017, säger Åsa Aguayo Åkesson som exempel på trender.

Göteborgaren är något mer nöjda med hur demokratin fungerar i de före detta stadsdelarna än i staden. När det gäller trygghet märks en liten nedgång i hur trygg göteborgaren känner sig i sin närmiljö.

Kan få fler frågor om trygghet

– Vi ska inte se det som alarmerande siffror, men för oss som jobbar i Göteborgs Stad är det en indikation på hur folk känner och något vi tar på allvar. Det är dock fortfarande så att den absoluta majoriteten känner sig trygg i sitt bostadsområde i Göteborg, säger Jenny Antonsson, utvecklingsledare demokrati på konsument- och medborgarservice.

Det finns planer på att utöka undersökningen med fler frågor kring trygghet, eftersom det är en fråga som engagerar medborgarna och något som politikerna vill ha hjälp att mäta. När det gäller göteborgarnas förtroende för politikerna har det ökat något från de två tidigare åren och göteborgarna upplever att de har större möjlighet att påverka politiska beslut än tidigare år. Ett sätt att påverka är genom Göteborgsförslaget som var med som ny fråga i undersökningen. Där hade åtta procent lämnat eller röstat på ett förslag.

Ett sätt att påverka mellan valen

– Det är ett sätt att kunna påverka politiska beslut mellan valen, idag är det över 50 000 användare som har lagt eller röstat på ett förslag på den digitala plattformen. Får ett förslag 200 röster på 90 dagar så går det till ansvarig nämnd för beslut, säger Åsa Aguayo Åkesson.

SOM-undersökningen presenteras på Göteborgs Stads demokratidagar den 17-18 november. Under hösten släpper också SOM-institutet sin analys av den senaste undersökningen och den kommer att ge en djupare bild av läget.

Foto: Lo Birgersson