Göteborgs Stads beräknade underskott på mellan 300 och 400 miljoner kronor ser ut att stanna på mellan 200 och 300 miljoner. Det visar uppföljningen av årets första halva. ”Det ekonomiska läget är något mer stabilt, både på lång sikt och vad gäller engångsposter än vad vi räknade med i mars”, säger Eva Hannerz, budgetchef på stadskansliet.

– Det finns nu en större chans att begränsa årets underskott. Resultaten bland nämnderna är bättre, det gäller både halvårsresultatet och prognosen för resten av året, säger Eva Hannerz.

160 miljoner i parkeringsmoms

Det stabilare läget beror enligt Eva Hannerz både på att kommunen räknar med att få in ett par stora engångsposter och att kostnadsutvecklingen för nämnder och styrelser har dämpats.

De stora engångsposterna är dels en återbetalning av parkeringsmoms på ungefär 160 miljoner kronor från staten, dels de extrapengar som Göran Persson har utlovat, ungefär 50 miljoner kronor.

Men Eva Hannertz vill inte dra för långtgående slutsatser på junisiffrorna utan avvaktar analysen som kommer med augustirapporten.

Stramt även nästa år

Och stadskansliet konstaterar i rapporten att ”verksamheterna står inför mycket strama förutsättningar nästa år. Det goda arbete som hittills skett ute i verksamheterna med att begränsa kostnadsutvecklingen måste därvidlag fortsätta”.

– Vi förväntar oss en uppgång i den svenska ekonomin och då får vi mer skatteintäkter, men det tar ett tag innan det får effekt på kommunens finansiella förutsättningar, säger Eva Hannerz.

Årets uppföljningsrapport för juni är inte bara en rent ekonomisk lägesrapport utan också en uppföljning av några av budgetens prioriterade mål.

Uppåt för bolagen

Förutom målet att nämnder och styrelser måste ha kontroll på sin kostnadsutveckling pekar stadskansliet i uppföljningsrapporten på målet om att öka antalet platser i förskolan.

Från maj 2003 till maj 2004 har 1.000 förskoleplatser tillkommit och därmed minskat kön med 650 barn.

Målet att fler grundskoleelever skulle få godkänt i kärnämnena har inte blivit uppfyllt, tvärtom var siffrorna något lägre 2004 än för 2003. Göteborgs gymnasieelever klarade sig bättre, där uppfylldes budgetmålet.

De kommunala bolagen har lämnat försiktiga prognoser men totalt pekar resultaten uppåt.