Göteborgs Stad betalade förra året ut 916 miljoner kronor i socialbidrag, så kallat försörjningsstöd. Det är en minskning från året innan med 29 miljoner kronor. Minskningen för 2003 förklaras till största delen av att kostnaderna för socialbidragstagare över 65 år lyfts över till Försäkringskassan genom ett nytt äldreförsörjningsstöd.

– Utgifterna för socialbidrag har minskat men vi kommer inte att uppfylla kommunstyrelsens mål om att minska socialbidragsutgifterna med 33 procent mellan 1999 och 2004. Förra året nådde vi 21 procent, det kan komma att bli 25 procent vid årets slut, säger Jan Svensson på stadskansliet.

Tolv stadsdelar har minskat sina socialbidragsutgifter med mer än 29 procent sedan 1999. Örgryte har minskat mest, med 39 procent.

Svårt förklara skillnader

– Det har väl knappast tidigare funnits ett sådant fokus på just socialbidragen som nu. Sen kan man tycka att det borde vara ännu större fokus. Man borde till exempel ha brutit ned ett sådant här övergripande mål i respektive stadsdelsnämnd, menar Jan Svensson.

– Förutsättningarna i de olika stadsdelarna är så olika att en del SDN kunde förväntas att dra ner ännu mer. Det kan behövas framöver för att enskilda tjänstemän ska veta vad som gäller för just deras stadsdel, så att de kan jobba efter realistiska mål.

Det har skett stora förändringar också i flera andra stadsdelar som Lundby, Biskopsgården, centrumstadsdelarna, Högsbo och Askim.

I Nordost är det framförallt Kortedala men även Lärjedalen som redovisat en kraftig minskning av socialbidragsutgifterna. I Lärjedalen ligger man på genomsnittet för Göteborg, runt minus 20 procent.

– Det är en förvånansvärt stor minskning jämfört med Lärjedalens grannstadsdelar. Men skillnaderna mellan stadsdelarna är inte så lätta att förklara, menar Jan Svensson.

”Socialbidrag är beroendeframkallande”

1999 betalade Göteborgs Stad ut socialbidrag för ungefär 1,2 miljarder kronor. För 2002 var siffran 945 miljoner och för 2003 är den alltså 916 miljoner kronor.

– Det som hänt under 2003 är att ett äldreförsörjningsstöd har införts så att socialbidragstagare över 65 år i stället ansöker om stöd hos Försäkringskassan, säger Jan Svensson vid stadskansliet

Detta gjorde att Göteborgs kostnader för äldre socialbidragstagare minskade från 44 till 14 miljoner kronor förra året.

– Äldreförsörjningsstödet är bra för alla gamla människor som nu slipper söka socialbidrag för sin försörjning. Det är trevligare på ett mänskligt plan att få sin pension än att behöva ansöka hos socialkontoret varje månad. Att leva på socialbidrag är ”beroendeframkallande”, människor vänjs in i ett passiviserande beteende, säger Jan Svensson.

Stor skillnad på sysselsättningsgrad

Förutom kommunstyrelsens mål om att minska socialbidragsutgifterna med en tredjedel jobbar Göteborgs Stad också mot regeringens mål om att halvera antalet personer som är beroende av socialbidrag.

Det målet gäller bara människor i arbetsför ålder (20 till 64 åringar) och det bygger på förutsättningen att förvärvsfrekvensen ökar från drygt 70 procent till 80 procent, berättar Jan Svensson.

– Det är en stor skillnad på sysselsättningsgraden i Göteborgs stadsdelar. Vi måste fortsätta att jobba vidare för att befria människor från socialbidragsberoende. Det är det som är den springande punkten, att vi ska utnyttja den arbetskraftsreserv som finns. Det är en uppgift för både näringsliv och offentlig sektor.

Siffrorna för hur väl Göteborg uppfyllde regeringens mål att minska socialbidragsberoendet under 2003 väntas bli klara i början av mars.