Parker och andra grönytor måste värnas när Göteborg ska växa genom förtätning. Den synpunkten från många göteborgare har lyfts upp i det nya förslaget till översiktsplan för Göteborg. Nu ställs planen ut med start den 16 april.

Byggnadsnämnden beslutade på tisdagen att ställa ut förslaget till ny översiktsplan, visionen om hur Göteborg ska växa det närmaste decenniet.

Stort intresse för stadsbyggnad

– Vi ställer ut planförslaget i kommunhuset Traktören, på vår webbsida och dessutom i det nya Älvrummet vid Lilla Bommen. Fram till 19 juni kan alla intresserade komma med synpunkter, säger Hanna Areslätt, projektledare för översiktsplanen på stadsbyggnadskontoret.

2B2A.jpg
Hon konstaterar att det har varit ett stort intresse kring översiktsplanen. Till samrådet, då planförslaget också ställdes ut januari – maj 2007, kom det in 210 skriftliga yttranden.

– Det är väldigt roligt att så många kom på våra samrådsmöten och till våra utställningar. Jag tror att det generellt sett finns ett stort intresse för stadsbyggnadsfrågor i Göteborg, säger Hanna Areslätt.

Översiktsplanen för Göteborg ska ersätta den tidigare översiktsplanen, ÖP99. Huvudinriktningen i förslaget är att Göteborg i första hand ska växa genom komplettering, främst i lägen med god kollektivtrafik och kring fem knutpunkter – City, Backaplan, Frölunda torg, Angereds centrum och Gamlestan.

”Attraktiv stadsmiljö” ny strategisk fråga

1816.jpg
– Den inriktningen står sig fortfarande, det är politikerna överens om. Sedan samrådet har vi gjort en mer omfattande konsekvensbeskrivning av förslaget. Vi beskriver de olika målkonflikter som finns, till exempel mellan tillväxt, ökad trafik och risken för sämre luftkvalitet, berättar Hanna Areslätt.

Liksom i samrådsversionen av översiktsplanen beskrivs strategiska frågor för Göteborgs utveckling.

– En ny strategisk fråga – ”attraktiv stadsmiljö” har tillkommit delvis som ett resultat av de synpunkter vi fått in, säger Hanna Areslätt.

– Det handlar om att det är viktigt att kompletteringen sker på ett omsorgsfullt sätt, att man kan förena ny, modern arkitektur med ett bevarande av det gamla och att värna om grönytor och offentliga platser som är viktiga för stadskvaliteten. För det finns problem med komplettering och man kan inte komplettera till vilket pris som helst.

”Översiktsplanen en ständigt pågående process”

Hanna Areslätt berättar att de lokala program som i förra omgången var utställda på respektive stadsdelsbibliotek var mycket uppskattade. De är nu avslutade och finns inte med i den nya utställningen.

6E84.jpg
– Men programmen finns hos oss på stadsbyggnadskontoret och på vår hemsida om man vill gå in och titta på dem. Fast de innehåller inga förslag, utan är beskrivningar och underlag, säger Hanna Areslätt.

Det interna arbetsnamnet på den nya översiktsplanen har varit ÖPXX, med tanken att den skulle namnges med ett årtal när den är klar, precis som föregångarna ÖP99 och ÖP 93. Men det är tveksamt om det blir så.

– Vi gör fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg kontinuerligt, så egentligen är översiktsplanen en ständigt pågående process. I fortsättningen ska vi försöka jobba än mer med tillägg, något som den nya plan- och bygglagen inbjuder till, säger Hanna Areslätt.

Slutgiltigt beslut kring årsskiftet

Planförslaget kommer alltså att vara utställt från den 16 april till 19 juni. Därefter kommer stadsbyggnadskontoret att sammanställa alla synpunkter som kommit in i ett utställningsutlåtande. Eventuellt görs mindre justeringar och sedan ska byggnadsnämnden klubba planen, vilket kan ske i höst.

Till sist ska kommunfullmäktige, någon gång kring årsskiftet, anta den slutgiltiga översiktsplanen.

6186_2.jpg

Salviagatan i Gårdsten. Foto: Stadsbyggnadskontoret