Fokus på göteborgarens vardagsliv. Stadsledningskontoret har, i samarbete med ett urval av stadens förvaltningar, gjort en översiktlig kartläggning av otrygga platser i Göteborg. Sammanställningen ska vara en hjälp i det fortsatta arbetet för att öka tryggheten för göteborgarens vardagsliv. 

Kaj Larsson, planeringsledare, trygghet och samhälle på stadsledningskontoret.

Göteborgs Stad arbetar för att staden ska vara trygg och säker för alla som lever, verkar och vistas i Göteborg. Under förra året inleddes ett strukturerat arbete med att kartlägga otrygga platser i staden.

– Det är göteborgarens vardagsliv som är i fokus. Det ska inte vara så att man inte vågar gå och handla mjölk i närbutiken eller gå ut i sitt grannskap för att man känner sig otrygg, säger Kaj Larsson, planeringsledare, trygghet och samhälle på stadsledningskontoret.

Narkotika skapar otrygghet

Försäljning och användning av narkotika är den vanligaste orsaken till att en plats upplevs som otrygg. Narkotikaförsäljning förekommer över hela Göteborg och har en koppling till organiserad brottslighet.

– Vad som är bekymmersamt är att försäljningen sker offentligt, det händer att människor blir tillfrågade på gatorna, det är ett nytt fenomen, en aggressivare marknadsföring. Sker det i det offentliga rummet så skapar det en otrygghet och det är extra allvarligt om det är synligt där våra barn och ungdomar rör sig.

Fått en lägesbild

Kartläggningen bygger på information som samlats in från olika delar av staden.  Det är främst under tidsintervallet mellan klockan 16 och midnatt som de inrapporterade platserna upplevs som otrygga. Kartläggningen ger en lägesbild. Orsakerna behöver analyseras för att kunna fortsätta att arbeta och bestämma vad som behöver göras.

– Det är annars väldigt lätt att istället direkt springa till rutan som heter lösning.

 Hur kan man göra otrygga platser trygga?

– Man kan till exempel öka belysningen och se till att det är mer folk i rörelse. Göteborgs Stads olika bostadsbolag arbetar mycket med trygghetsvärdar och stadens fyra socialförvaltningar strävar efter att öka vuxennärvaron ute i våra stadsområden.

Vad kan göteborgaren göra?

– Ska vi öka tryggheten och minska brottsligheten behöver alla bidra. Göteborgaren har ett ansvar att inte stödja organiserad brottslighet genom att inte köpa narkotika eller att fråga efter kvitto vid inköp av varor och tjänster. Göteborgarens val har en avgörande betydelse för att motverka den organiserade brottsligheten i Göteborg, säger Kaj Larsson.

Kartläggningen omfattar inte alla platser i staden och av den anledningen pekas inga specifika platser ut i artikeln, för att undvika att fokus hamnar på just dessa.

Det finns hjälp att få för den som vill sluta använda droger genom att kontakta Göteborgs Stad (se länk nedan).

 

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.