Övar skydd av samhällsviktiga funktioner. Under året pågår Totalförsvarsövning 2020 där Göteborgs Stad deltar. Övningen utgår från ett scenario där det råder krigsfara eller krig. ”Under höjd beredskap, det vill säga krigsfara eller krig, ska kommunen fortsätta att leverera samhällsviktig verksamhet”, säger Peter Loewenstein, lokal övningsledare för Totalförsvarsövning 2020 vid stadsledningskontoret.

– Totalförsvarsövning 2020 ska öka förmågan att tillsammans möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Därför övar vi på att identifiera roller och ansvar, vilka lagar och regler som träder in vid höjd beredskap och behov av samverkan med andra samhällsaktörer på den regionala nivån, fortsätter Peter Loewenstein.

Öppna farleder viktigt för hamnen
Totalförsvaret är det militära och det civila försvaret tillsammans. En stor del av den verksamhet som Göteborgs Stad utför är samhällsviktig verksamhet. Det handlar om att se till att medborgarna har vatten och el, men också att varor kan levereras till och från Göteborgs hamn.

– Det viktigaste för hamnen är att hålla hamnen och farlederna öppna, även under gråzon (reds anmärkning: förenklat det osäkra läge som kan råda mellan fred och väpnat angrepp) och höjd beredskap, så att militär utrustning, humanitär hjälp, reservdelar för industrin, bränsle med mer kan komma in till Göteborg, säger Elvir Dzanic, vd för Göteborgs hamn.

Totalförsvarsövning 2020 övar hur de samhällsviktiga funktionerna kan skyddas.

Inleddes med kunskapsdag
– Förskolan är en viktig samhällsfunktion för att övriga Göteborg ska kunna fortsätta med sin verksamhet. Vi har 6000 anställda som dagligen går till sitt arbete och det ska de fortsätta göra även under höjd beredskap. Vi blir en viktig kugge för att upprätthålla normaliteten, säger Elisabet Nord, direktör för förskoleförvaltningen.

För Göteborgs Stad började totalförsvarsövning 2020 med en kunskapsdag för politiker och förvaltnings- och bolagsledningar.

–  Nu väntar en seminarieövning då vi övar olika scenarion. Nästa steg är att ett antal regionala aktörer och kommuner samlas för att diskutera totalförsvarsplanering, processer och samverkan, Övningen är en möjlighet för Göteborgs Stad att höja kunskapen om vår roll i totalförsvaret och kommer att utveckla vår förmåga ytterligare. säger Peter Loewenstein.