Vill inspirera andra kommuner och regioner. Göteborgs Stad kopplar ihop finansiering med hållbarhetsmål vid omförhandling av lån. Om delmålen uppnås blir det ränterabatt och om de inte uppnås blir det räntestraff. “Med vårt arbete hoppas vi kunna inspirera andra kommuner och regioner att också koppla ihop sina finanser med hållbarhetsarbete för att öka takten i omställningen”, säger Fredrik Block, portföljförvaltare på stadsledningskontoret.

Fredrik Block.

Finansieringen är ett treårigt respektive femårigt lånelöfte som totalt uppgår till 8 miljarder och det har nu förhandlats om med de stora nordiska bankerna. Fokus ligger på hållbarhet och det var ett förslag från bankerna för att bidra till en hållbar omställning. Det kom extra lämpligt i tiden eftersom staden har ett nytt miljö- och klimatprogram. Göteborgs Stads mål är att ha ett klimatavtryck nära noll år 2030.

– Vi tittade på programmet för att se vad man skulle kunna använda i låneprodukten och såg att klimatdelarna var de som var lämpligast och lättast att årligen följa upp, säger Fredrik Block.

Energianvändning

Det resulterade i fyra delmål; tre klimatmål men också ett socialt mål. Det första målet handlar om energianvändning i lokaler och där utgår man från Lokalförvaltningen.

– Drygt 50 procent av stadens lokaler ligger under Lokalförvaltningen. Förvaltningen har en egen effektiviseringsplan, de har satt upp årliga mål och vi får en tydlig utvärdering där varje år.

Fjärrvärme och fordon

Det andra målet handlar om förnybar fjärrvärme. Där gäller det Göteborg energis egen produktion av fjärrvärme som ska vara fossilfri år 2025. Det tredje målet är en fossilfri fordonsflotta.

– Staden har en egen fordonsflotta i och med att Göteborg leasing köper in bilar och leasar ut till förvaltningar och bolag. Målet är att det ska vara hundra procent fossilfria fordon 2023.

Socialt mål

I Göteborgs Stad finns ett mål om att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden i staden 2025 och det utgör grunden för det sociala målet i låneprodukten.

– Fastighetskoncernen Framtiden har utarbetat en strategi med insatser för att lyckas med detta. Om Framtiden genomför de insatser som redan planerats under kommande år så får Göteborgs Stad ränterabatt.

Följs upp

Alla delmål har fått ambitiösa, årliga mål, som vi kan kalla trappsteg. Varje år tittar man på om trappsteget är uppfyllt eller inte.

– Årliga trappsteg kan vara en hjälp för verksamheten att arbeta systematiskt mot ett långsiktigt mål som 2030, säger Sara Pettersson, planeringsledare inriktning miljö och klimat, stadsledningskontoret.

Är föregångare

I miljö- och klimatprogrammet finns också strategier som stödjer varför Göteborgs Stad ska göra ett hållbarhetslänkat lån. Den handlar om att staden arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen.

– Vi är också föregångare när det gäller hållbara finanser, eftersom vi var första stad i världen att ge ut gröna obligationer. Den marknaden har exploderat, nu är en tredjedel av alla utestående kommunala och regionala obligationer gröna. Så frågan är vad som är nästa steg? säger Fredrik Block som hoppas att Göteborgs Stads arbete med hållbarhetslänkat lån inspirerar andra kommuner och regioner.

Gör skillnad

För att nå de uppsatta målen i miljö- och klimatprogrammet så gäller det att alla hjälps åt och att man använder alla verktyg som finns.

– Stadens finansiering är ett verktyg och det hållbarhetslänkade lånet är ytterligare ett steg på vägen. Den här åtgärden är en del av en pågående rörelse i Sverige och inom EU att skärpa regelverket kring investeringar kopplat till hållbarhet, och det är viktigt och gör skillnad, säger Sara Pettersson.

Foto: Alexander Ljungqvist