"Vi behöver en central samordning". Stadsledningskontoret samordnar sedan januari Göteborgs Stads arbete med covid-19. "Det behövs en central samordning och därför har vi gått över till en stabsorganisation", säger Anders Frelek, stabschef på stadsledningskontoret i Göteborgs Stad.

Syftet med arbetet i staden är att begränsa konsekvenserna för människors liv och hälsa och för samhällets funktionalitet vid smittspridning och stor sjukfrånvaro.

– Det är en allvarlig situation och den är ny för alla. Vi har haft en arbetsgrupp igång sedan 31 januari, men för att skapa tydlighet och koordinera arbetet mer effektivt har vi formellt organiserat oss i stab, säger Anders Frelek.

På stadsledningskontoret jobbar man med omvärldsbevakning, att uppdatera kommunikation på goteborg.se och stadens intranät och att skapa en bild av läget för Göteborgs Stads verksamheter. Detta för att identifiera behov av samordning eller stöd. Och att tidigt få signaler på om någon verksamhet ser problem och i så fall lösa dem, till exempel genom hjälp från någon annan.

– Det mesta arbetet med covid-19 sker i Göteborgs Stads bolag och förvaltningar som vi har kontinuerlig kontakt med. Förutom att följa händelseutvecklingen just nu, planerar vi och organiserar oss för att arbeta med detta i tre månader.

Har ni tillräckligt med resurser?
– Ja, det är bedömningen. Vi arbetar med att bygga ut organisationen och se till att vi är uthålliga och har ersättare om det behövs.

Göteborgs Stads centrala krisledning befinner sig i det som kallas läge 3. Det beskrivs i riktlinjen för krisberedskap som: En mycket allvarlig störning. Kan inte på ett tillfredsställande sätt hanteras inom ramen för berörda förvaltningars/bolags egna ansvarsområden och krislednings-organisationer. Kräver stöd, samordning och/eller samverkan på central nivå.

– Att vi är i läge tre betyder i detta fallet inte att förvaltningar och bolag inte klarar sina verksamheter men vi behöver en central samordning för att kunna möta problemen på bästa sätt.

Kan det komma att ändras, det vill säga att förvaltningar och bolag inte klarar sig själva?
– Det skulle kunna vara om sjukskrivningar ökar radikalt så att det inte går att lösa bemanningen i kritiska verksamheter trots omprioriteringar eller andra åtgärder. Troligen handlar det i så fall inte om alla förvaltningar och bolag samtidigt utan om ett mindre antal.

Ser du att detta kan leda till att krisledningsnämnden aktiveras i Göteborgs Stad och att den tar över beslutsfattande från andra nämnder?
– För att Göteborgs Stad ska hamna där handlar det om att vi inte klarar vissa verksamheter. Det är kommunstyrelsens ordförande som bedömer om läget medför att krisledningsnämnden ska aktiveras, säger Anders Frelek.