Ida Rosell.

Kartläggning pågår om situationen i Göteborg. Hallå där Ida Rosell! Du är planeringsledare på stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter. På torsdag i nästa vecka, den 21 mars är det den Internationella dagen för avskaffandet av rasdiskriminering – hur arbetar Göteborgs Stad för att motverka rasism?

– Vi håller precis på att ta fram Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism som kommer presenteras senare i vår.

Vad är bakgrunden till den?
– Diskrimineringsombudsmannen har haft i uppdrag av regeringen att undersöka hur kommunerna arbetar för att motverka rasism. Det visade sig att det överlag var väldigt bristfälligt. Det framgår att etnicitet är den svåraste diskrimineringsgrunden att närma sig. Det beror dels på att det inte finns definition av rasism och dels på att kommunerna inte har en tydlig bild av hur problemet ser ut och därför inte kan planera insatserna. Nu har vi för första gången fått ett uppdrag från kommunfullmäktige att jobba specifikt med rasism.

Hur har ni gått tillväga?
– Först och främst har vi skaffat oss en bild av minoriteters upplevelse av rasism i kontakt med Göteborgs Stad som servicelämnare. Vi har jobbat tillsammans med dem som varit utsatta och de som har kunskap om problemet och genomfört dialoger och workshops. Min kollega Salem Yohannes har genomför en studie med djupintervjuer och fokusgrupper för att få en djupare förståelse för olika gruppers erfarenhet. Sammanlagt har vi pratat med cirka 100 personer.

Vad har ni kommit fram till?
– Det mesta av resultatet kommer vi att redovisa i samband med att vi presenterar vår plan mot rasism. Men jag kan redan nu konstatera att det finns problem i våra verksamheter och på våra arbetsplatser. Vi har minoriteter som upplever att de inte blir tagna på allvar när de för fram sina upplevelser och att vägen till upprättelse är otydlig.

Vad händer nu?
– I planen identifierar vi olika utvecklingsområden och formulerar förslag på insatser. Alltihop skickas på remiss under våren. Under tiden har vi på avdelningen för mänskliga rättigheter fått i uppdrag att lämna i en ansökan till European Coalition Of Cities Against Racism (ECCAR). Det är en organisation som bildats av FN-organet UNESCO där 150 europiska städer ingår. Som medlem i ECCAR åtar man sig att arbeta med rasism utifrån en tiopunktslista.

Vad hoppas du att Göteborgs Stads plan ska bidra till?
– Att rasism inte normaliseras, utan synliggörs och tas på allvar. Vi måste bygga upp förtroendet för Göteborgs Stad, stärka oss i att agera mot rasism och säkerställa att alla invånare har lika tillgång till sina rättigheter.