Tre utvalda områden. Göteborgs Stad mäter tillsammans med polisen mängden narkotika i avloppsvatten i tre olika områden. “Syftet med analysen är att få en så komplett helhetsbild av narkotikabruket som möjligt”, säger Catharina Lindstedt, planeringsledare på kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.

I flera kommuner i Sverige analyseras avloppsvatten för att se hur mycket narkotika som finns i vattnet. En sådan mätning har gjorts i Göteborg också.

– Det finns undersökningar från ANDTS-arbete nationellt som visar att narkotikabruk kan omfattas av en bredare målgrupp än den som kommer fram i till exempel vårdens eller polisens statistik, säger Catharina Lindstedt.

Analyserar avloppsvatten

För att komplettera den bilden görs analyser av avloppsvatten från tre olika områden i Göteborgs Stad.

– Vi har valt ut ett starkt, ett medel och ett svagt socioekonomiskt område. Det är för att vi ska se nyanserna och om det skiljer sig åt. Resultatet ska komplettera den lägesbild som finns, för att få så många källor som möjligt.

Väntar på resultatet

Mätningarna gjordes under en sjudagarsperiod före sommaren, av kretslopp och vatten samt Gryaab. Resultatet kommer inom några veckor.

– Med hjälp av resultatet kan staden på sikt följa utvecklingen över tid och jämföra resultaten med andra kommuner om man ser till Göteborgs Stad som helhet. Resultatet kommer också att visa om vi behöver göra några specifika insatser, säger Catharina Lindstedt.