Fokus på transportsektorns utmaningar. Göteborgs Stad är en av fyra svenska städer som är med i ett projekt kring städernas digitala infrastruktur. Fokus ligger på transportsektorns utmaningar. Det finns mycket data som skulle kunna användas för att till exempel få trafiken att flyta bättre, men datan är inte alltid så lätt att komma åt.

Marie Karlsson, projektledare på Lindholmen science park.

Projektet “Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet”, Diginfra, bygger på att kommuner samarbetar för att gemensamt hitta vad de har ansvar för när det gäller att ställa om delar av verksamheten när den blir mer och mer digital.

– I dagsläget är det ibland oklart vem som har ansvar för vad, om det är näringslivet eller om det är myndigheter. Det blir ett glapp i utvecklingen när man inte vet, säger Marie Karlsson, projektledare på Lindholmen science park.

Vad kan vara oklart?

– För att kunna utveckla den kommunala verksamheten behöver kommunerna ta del av den senaste utvecklingen. Det kan vara svårt för en kommun att veta hur mycket dialog de kan ha med näringslivet, som kanske utvecklar teknik och ligger långt framme, eftersom kommunen måste förhålla sig till lagen om offentlig upphandling. De vill inte bryta mot lagen.

Den stora mängden en utmaning

 Projektet fokuserar på transportsektorns utmaningar och projektleds av Drive Sweden (läs mer nedan) på Lindholmen science park.

– En återkommande utmaning är all data som finns. Kan man ta hand om den så att man till exempel kan styra trafiken mer i realtid, så att man kan se var det är kö och vart man kan leda trafiken i stället. Man skulle också kunna informera trafikanter på ett helt annat sätt.

Men datan är inte så lätt att komma åt som man kan tro. Den beskrivs på olika sätt att och det kan finnas regler för hur den får användas. Så där behövs en standard.

– Det är inte säkert att man kommer att lösa frågorna under året som projektet pågår. Tanken är att man i samverkan ska identifiera hur man ska göra när de här problemen uppstår, vad har man har rätt att göra och vilka vägar kan man gå.

Utmaningar och möjligheter

Projektet startade i november och utgår från vilka utmaningar och möjligheter fyra svenska kommuner, däribland Göteborg, har just nu.

– Det finns liknande behov och det gör att kommunerna vinner på att göra detta tillsammans, säger Marie Karlsson och återkommer till frågorna kring data, datakvalitet och hur man får använda datan.

“Kraftsamling runt städernas digitala infrastrukturer för mobilitet” är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden. Det startade i november 2020 och pågår till december 2021. Partner och medfinansiärer i projektet är Göteborg, Linköping, Lund och Stockholm samt Trafikverket.