Foto: Gunilla Henningsson

För ökad trygghet och minskad brottslighet. Alla som lever, verkar och vistas i Göteborg ska vara trygga och säkra. Alla ska kunna röra sig fritt och ingen ska begränsas i sitt vardagsliv eller behöva avstå från att besöka en plats på grund av otrygghet till följd av rädslan för att utsättas för brott. I förra veckan undertecknade stadsdirektör Eva Hessman och Erik Nord, chef för polisområde Storgöteborg, en reviderad överenskommelse om samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Samverkan benämns Trygg i Göteborg.

Göteborgs Stad och Polisen har samverkat under många år med målet att öka tryggheten och minska brottsligheten i Göteborg. I förra veckan var det dags att förnya samverkansöverenskommelsen vars syfte är att möjliggöra en strukturerad, likvärdig och kunskapsbaserad samverkan.

Trygg i Göteborg

Det gemensamma arbetet utgår från det nationella konceptet att kartlägga, sammanställa gemensamma lägesbilder, prioritera problemområden och ta reda på orsakerna. Genom detta kan rätt åtgärder sättas in. I Göteborg kallas arbetet för Trygg i Göteborg.

– Modellen hjälper oss att få samsyn kring problemen och att tydliggöra vad vi ska samverka kring. Det kan till exempel handla om att arbeta med att motverka gängkriminalitet säger Erik Nord.

Eftersom problemen skiljer sig mellan olika områden i staden är analysen viktig. Utifrån den tar varje socialförvaltning och lokalpolisområde tillsammans fram en åtgärdsplan för varje stadsområde.

Arbetet sker lokalt

Det faktiska arbetet sker i stadsområdena/lokalpolisområdena och utgår från göteborgarnas upplevelser av otrygghet samt iakttagelser från lokala aktörer.

– Vi finns till för göteborgarna och därför är det viktigt att ta reda på vad som skapar otrygghet och trygghet i bostadsområden och andra platser där människor vistas. Chefer och medarbetare i staden ser mycket genom sina verksamheter och samverkar med det lokala näringslivet, föreningar och andra aktörer, säger Eva Hessman.

 

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.