Avtal klart. Ett tätare samarbete mellan stadsdelarna och polisen, utifrån de lokala förutsättningarna i varje område. Det är innebörden i det samarbetsavtal som nu slutits mellan Göteborgs Stad och Polisområde Storgöteborg. Syftet är att få större kraft i trygghetsarbetet, genom att jobba mot samma mål.

5F5C.jpg
Vad är de största trygghetsproblemen i vår stadsdel? Och hur kan vi planera våra insatser så att de tillsammans får största möjliga effekt? Det är frågeställningarna som polisen och tjänstemännen inom stadsdelarna möts kring i arbetet enligt den så kallade Trygg-i-modellen.

Arbetssättet tillämpas redan i flera stadsdelar. Nu har Göteborgs Stad och Polisområde Storgöteborg slutit en överenskommelse om att modellen ska införas överallt.

– Syftet är att rikta våra insatser mot samma mål. Två organisationer som jobbar mot samma mål får mer kraft än om vi jobbar på ena sidan och polisen med något annat, säger Eva Hessman, stadsdirektör.

Grunden i modellen är att ta fram en gemensam problembild. Vad upplever invånare, polis och stadsdel som de största problemen? Vad är viktigast att jobba med, just nu och just här?

– Det är viktigt att utgå från den faktiska situationen i lokalområdet. För det är inte en lösning som gäller överallt, utan det krävs specifika lösningar, säger Eva Hessman.

Kommer göteborgarna märka av det nya sättet att arbeta?
– Det tror jag faktiskt. Om man är överens om problemformuleringarna och vet var insatserna behövs bäst, så är det större chans att vi kan möta problemen.

En del i modellen är att polisen varje år ger medborgarlöften, åtaganden till invånarna för att arbeta mot särskilt angelägna problem som skapar otrygghet. Bland de stadsdelar som redan har medborgarlöften har de exempelvis handlat om att ta krafttag mot störande mopedåkning (Angered) och att högprioritera arbetet mot gängrelaterat våld i offentliga miljöer (Västra Hisingen).

Utifrån de lokala lägesbilderna sätts även gemensamma mål upp för hela Göteborg, för att kunna samarbeta kring dessa på mer övergripande nivå. I dagsläget handlar de målen om att arbeta mot våldsbejakande extremism, grov organiserad brottslighet och narkotikarelaterad brottslighet.