Viktigt utbyte av kunskaper och erfarenheter.   Från skolans värld till ungdomssatsningar, via styrelserum, bolag och nämnder. Den 18 januari träffas mer än 400 medarbetare och förtroendevalda inom Göteborgs Stad för att mobilisera arbetet för en mer jämlik och sammanhållen stad.

Sedan ett par år tillbaka har Göteborg intensifierat arbetet med att minska skillnaderna i livsvillkor i staden. Som en del av det arbetet arrangeras en stor jämlikhetskonferens i Angered den 18 januari med cirka 430 medarbetare och förtroendevalda från nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.

Statlig jämlikhetsutredning pågår
En av huvudtalarna på konferensen är Per Molander som leder den nationella Jämlikhetskommissionen. Han också skrivit flera böcker om jämlikhetsarbete och menar att det kräver en rik verktygslåda.

Per Molander, regeringens utredare inom Jämlikhetskommissionen, är en av huvudtalarna på fredagens jämlikhetskonferens i Göteborg. Foto: Sofia Runarsdotter

– Det behövs mer än ett perspektiv för att förstå och motverka ojämlikheten i vårt samhälle. Den finns inom alla områden, utbildning, hälsa, kultur och infrastruktur, för att bara nämna några. Därför krävs varierade åtgärder inom ett antal olika politiska områden för att utjämna skillnaderna i livsvillkor.

Jämlikhetskommissionen samlar in fakta, forskning och analyser som ska utgöra stommen i ett handlingsprogram för ökad jämlikhet på nationell nivå. Det är en statlig utredning vars direktiv kommer från Finansdepartementet och utgångspunkten är att jämlikhet kan öka välfärden.

”Gynnsamt både för individen och samhället”
– Det handlar inte enbart om vad som är moralisk norm. Det lönar sig faktiskt ekonomiskt att sträva efter mer lika livsvillkor. Jämlikhet kan vara gynnsamt både för individen och samhället i stort.

Per Molander hänvisar till en rapport från OECD som kom förra våren. Den analyserar jämställdheten i de nordiska länderna under det senaste halvseklet. Resultat visar att politiska åtgärder för att öka jämställdheten har lett till en ökning av BNP på 9 – 20 procent.

– Till exempel innebar satsningen på barnomsorg och avskaffandet av sambeskattningen att det både blev möjligt och lönsamt för kvinnor att jobba. Strävan att reducera ojämlikhet i förutsättningar går hand i hand med att öka resurserna i samhället.

 Internationella aktörer utgår från forskning
Det synsättet menar Per Molander blivit vedertaget de senast tio, tjugo åren. Tunga internationella aktörer som Världsbanken, OECD och Internationella valutafonden utgår i sitt arbete från forskning som visar att jämlikhet kan skapa tillväxt.

Från internationella strategier och nationella utredningar till lokalt arbete i en av Göteborgs stadsdelar är avståndet inte stort. Strukturen är den samma. Åsa Lorentzi, som deltar i en utav konferensens seminarier, har många års erfarenhet av jämlikhetsarbete i Norra Hisingen.

–  När jag började där hade inkomstklyftorna ökat och jämlikheten minskat under flera år, säger hon.

För att vända utvecklingen i området arbetade förvaltningen på tre olika plan. Satsningar på bland annat nya och bra förskolor, omstart av skolor, ny fritidsgård, odlingsområden och mötesplatser för kvinnor hade som mål att kompensera för ojämlikheten.

Åsa Lorentzi har många års erfarenhet av jämlikhetsarbete i Norra Hisingen, idag är hon processledare i stadsdelen Östra Göteborg.

”Rädsla är en farlig drivkraft”
Nya platser för möten och dialoger i invånarnas vardag syftade till att stärka deras delaktighet och inflytande, men också till att öka tilliten mellan förvaltning och invånare. Förtroendet för förvaltningen arbetade man även med internt.

– Vi fick utmana oss själva och jobbade med medskapande ledarskap och ett mindre hierarkiskt, mer öppet arbetssätt.

Idag jobbar Åsa Lorentzi som processledare för jämlikhetsarbetet i östra Göteborg. Hon ser stora utmaningar i stadsdelen. Många lever med osäkerhet och kan inte förutse sin eller sina barns framtid. Det skapar otrygghet och rädslor.

– Och rädsla är en farlig drivkraft. Ett jämlikt samhälle är ett tryggt samhälle.

Vägen dit kräver samarbete och mod menar Åsa Lorentzi.

– Det krävs stora förändringar och vi kan inte fortsätta att göra som vi alltid gjort. Vi måste utmana vårt behov av kontroll och våga söka nya vägar och tankesätt, säger hon.

Jämlikhetskonferensen 2019 arrangeras av social resursförvaltning.