Bättre dialog med medborgarna. En sajt där alla göteborgare kan presentera och samla röster för egna förslag. Forum där boende kan berätta om hur de upplever sina hemkvarter för dem som tar beslut. Det är två av de saker som ska införas i Göteborgs Stad för att minska glappet mellan medborgare och politiker.

Grunden i demokratin är att alla som lever i ett samhälle ska få vara med och bestämma. Ett sätt är att medborgarna röstar om vilka partier och personer som bäst företräder deras åsikter på olika nivåer. Men det är långt ifrån den enda formen för demokratisk påverkan. Nu håller Göteborgs Stad på att utveckla formerna för dialog mellan medborgare och beslutsfattare.

– Vi ser att det sker förändringar i samhället, inte minst efter det senaste valet. Det kan delvis hänföras till att det finns en förtroendeklyfta mellan medborgare och politiker. Därför är det viktigt att få upp deltagandet och inflytandet, även mellan valen, säger Klas Forsberg, utvecklingschef på stadsledningskontoret.

I april i år beslutade kommunfullmäktige om att utveckla formerna för dialog med medborgarna i staden. Det är ett omfattande arbete som kommer att pågå i hela staden, under flera år framöver.

Under de kommande två åren kommer satsningen ha fokus på medborgardialog och att öka det lokala inflytandet i stadsutvecklingsfrågor. Göteborgs Stad ska också utveckla digitala verktyg för att medborgarna enkelt och smidigt ska kunna bidra med sina åsikter, bland annat genom e-förslag.

Vad är det?
– Tanken är att människor kan föreslå saker via webben. Det kan handla om vad som helst som staden förfogar över – att ändra på något eller bygga något till exempel, säger Klas Forsberg.

När någon har lämnat ett förslag blir det möjligt att diskutera det med andra, för att i nästa steg samla in digitala underskrifter från dem som vill stödja förslaget.

– Det kan bli lite som ”likes” på Facebook, men med krav på identifiering. Om man då får ett visst antal ”likes” så kan det bli så att man får frågan beredd av tjänstemän, så att den kommer in i den politiska processen.

Staden ur invånarnas ögon
Ett annat prioriterat område är att hitta system för att bättre ta vara på lokal kunskap. Exakt hur det ska gå till bestämmer varje stadsdel, men målet är att fånga in perspektiv och tankar från dem som lever och bor i staden.

– Det kan till exempel handla om att det finns ett antal fotbollsplaner i ett bostadsområde, men att man ser att en av dem knappt används. Då kanske man kan göra något annat där istället.

Tanken är att de förbättrade kontakterna mellan medborgare, tjänstemän och politiker ska få medborgarna att känna sig mer delaktiga. Samtidigt kan det ge bättre och snabbare beslutsprocesser.

– Om man får in åsikter tidigt i en beslutsprocess så kan de arbetas in och ge minskat motstånd senare, när det är svårare att förändra saker. Dessutom tar man vara på många fler människors perspektiv och idéer. I det finns väldigt mycket kunskap, som vi annars kanske inte får fram, säger Klas Forsberg.