Ska byggas upp successivt. Göteborg Stad kommer under 2015 att starta ett romskt informations- och kunskapscenter. Och det blir nämnden för konsument- och medborgarservice som får uppdraget att successivt bygga upp centret de kommande åren. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

Ända sedan regeringen våren 2012 utsåg Göteborg till pilotkommun för romsk inkludering har frågan om ett romskt informations- och kunskapscenter diskuterats i samråd med romerna i staden.

I oktober 2012 fick stadsledningskontoret i uppdrag att utreda behoven och en förstudie blev klar i höstas. Kommunstyrelsen gav då stadsledningskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med att inrätta informations- och kunskapscentret men med tillägget att återkomma om vilken nämnd som ska ha det formella ansvaret. Kommunstyrelsen ställde sig på onsdagen bakom förslaget att centret ska ligga under nämnden för konsument- och medborgarservice.

Frågan ska nu också behandlas av kommunfullmäktige som formellt ska ge nämnden för konsument- och medborgarservice uppdraget att etablera det romska informations- och kunskapscentret. Därefter börjar arbetet med att rekrytera personal med rätt kompetens och att hitta lämpliga lokaler. Enligt planen i förstudien ska centret från 2017 delfinansieras av intresserade kranskommuner och Västra Götalandsregionen.