Alla ska vara delaktiga på lika villkor. Den 3 december är det internationella funktionshinderdagen, en av FN:s särskilda temadagar. Var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning och många av dem begränsas från delaktighet i samhället. Göteborgs Stad har uppdraget att sträva efter att alla ska vara delaktiga på lika villkor. Men hur ska det gå till? Och har staden kommit någon bit på väg?

Undersökningar visar att personer med funktionsnedsättning inte har samma möjligheter att delta i samhället jämfört med personer utan funktionsnedsättning. En nyligen presenterad en undersökning belyser situationen ytterligare där en mängd data har samlats in för att visa hur det ser ut inom olika så kallade rättighetsområden, exempelvis rätten till utbildning och rätten till ett tryggt liv.

Basmätning visar nuläget

Ola Hendar är funktionshindersombudsman i Göteborg Stad och har ansvarat för insamlingen av data samt författat en rapport.

Vad handlar mätningen om?
– Det är en så kallad basmätning, som ska undersöka vilken startruta staden befinner sig på. Med stöd av resultatet kan stadens förvaltningar och bolag upptäcka och fokusera på de angivna strategierna, samverka och kunskapsutveckla. Nu har vi ett läge att utgå ifrån.

Hur ska resultatet användas?
– Nu blir det ett viktigt arbete att utifrån underlaget tillsammans utforma riktat stöd så att våra steg mot målen enligt programmet blir synliga.

Program för full delaktighet visar vägen

Det program Ola Hendar talar om är Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, som har som syfte att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta, förflytta sig, bo och arbeta på samma villkor som andra. Programmet gäller alla nämnder och styrelser i staden.

Det innehåller Göteborgs Stads mål inom tio rättighetsområden, exempelvis rätten till utbildning, bostad och ett självständigt liv. Programmet utgår från det nationella funktionshinderpolitiska målen som i sin tur utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Linda Wenthe är avdelningschef för kvalitet och utveckling på förvaltningen för funktionsstöd, och vill lyfta värdet av programmet för full delaktighet.

– Programmet är en fantastisk möjlighet för oss i staden! Att det finns bidrar till att göra området ”pratbart” genom att sätta ord på utmaningarna.

Samverkan med civilsamhället en viktig del

Vid årsskiftet bildades förvaltningen för funktionsstöd. Förvaltningens uppdrag är att ansvara för att personer med funktionsnedsättning får den hjälp och stöd de behöver samt ge stöd till anhöriga. Förvaltningen har dessutom ett särskilt ansvar att samordna och samla kunskap och kompetens inom området. En annan uppgift är att skapa och upprätthålla kontakter med civilsamhället.

Kan du ge några exempel på vad som hänt under året?
– Förvaltningen har bland annat jobbat med att starta ett råd för funktionsstödsfrågor. Rådet är ett forum för demokratiska möten mellan politiken och civilsamhället och  ska fungera som en arena för dialog kring konkreta, angelägna frågor, berättar Linda Wenthe.

Stora utmaningar

Både Ola Hendar och Linda Wenthe är överens om att det finns stora utmaningar för att nå målen – vilka är de största?

– Alla tio rättighetsområden som finns i programmet för full delaktighet är lika viktiga, det är svårt att lyfta ut ett särskilt område, menar Ola Hendar.

– Det finns utmaningar inom samtliga rättighetsområden, men ska jag välja ett är det rätten till självständigt liv. Det ramar in alla övriga rättighetsområden, säger Linda Wenthe.

Alla kan göra något

Arbetet för ökad likvärdighet är en fråga för alla i staden. Ytterst ligger ansvaret på ledningen för varje förvaltning och bolag, men vad kan jag som enskild medarbetare göra?

– Varje medarbetare har en jätteviktig roll. Om ord som likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet blir levande får fler möjlighet att försörja sig, få en bättre hälsa, få en anpassad bostad, fler kan rösta och fler kan leva ett självständigt liv, säger Ola Hendar.

– För att kunna göra en reell förflyttning, skapa delaktighet och inkludering på riktigt krävs att alla stadens förvaltningar och bolag tar sitt ansvar, säger Linda.

 ”Vi ska ha tagit flera kliv”

Programmet för full delaktighet sträcker sig fram till 2026.

Var befinner vi oss då när det kommer till rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Ola?
– Min ambition är att personer med funktionsnedsättning i Göteborg ska märka att vi nått många av målen. Och för de mål som ännu inte är uppnådda ska vi ha tagit flera kliv i den riktningen.