Kommunens överskott 2001 blev 227 miljoner kronor, motsvarande siffra för år 2000 var 404 miljoner kronor.

– Sammantaget visar bokslutet 2001 på att Göteborgs Stad håller på att få en soliditet som närmar sig den nivå där den ekonomiska tryggheten inte är hotad på det sätt som gällde under hela 90-talet, säger tf stadsdirektör Arne Heldtander.

Resultatet för koncernen Göteborgs Stad alltså kommunen inklusive de kommunala bolagen blev 1.818 miljoner kronor men en stor del av resultatet eller 1.329 miljoner kronor består av ökade fastighetsvärden inom bostadsföretagen och är alltså ett överskott som inte kan användas i verksamheten. Nettokostnaderna för kommunens verksamhet ökade med 6,3 procent och var för förra året 15,4 miljarder kronor. Investeringarna för koncernen Göteborg var rekordhöga eller drygt 5 miljarder kronor. Kommunens nettolåneskuld minskade med 900 miljoner kronor till 4,4 miljarder kronor 2001.

Stadsdelsnämnderna visade ett underskott på 53 miljoner kronor jämfört med – 2 miljoner kronor 2000.
Kommunens skatteintäkter och statsbidrag ökade med 870 miljoner kronor till 15,6 miljarder kronor, en ökning med 5,9 procent från 2000. En stor del av ökningen beror på slutavräkning gällande skatteintäkterna för 2000.