Göteborgs Stads modell för att fördela pengar till sina 21 stadsdelar är så bristfällig att den strider mot kommunallagens regel att alla invånare ska behandlas lika. Det anser en privatperson i Torslanda som överklagat stadens budgetbeslut till länsrätten.

Kommunfullmäktige klubbade budgeten för 2007 den 23 november förra året. Torslandabons överklagande har kommit in i tid, så länsrätten har nu bett om – och fått – de aktuella handlingarna från kommunen.

”Stora och godtyckliga skillnader”

Den klagande mannen i Torslanda anser att Göteborgs resursfördelningsmodell har mycket stora brister, vilket missgynnar invånarna i vissa stadsdelar. Han påpekar till exempel att en glest befolkad stadsdel är dyrare att administrera än en tätbefolkad.

– Bristerna leder till stora och godtyckliga skillnader i kommunal service mellan stadsdelarna och mellan olika kommuninvånare med exakt samma socioekonomiska status i de olika stadsdelarna. Dessa skillnader är inte sakligt motiverade och har inget lagligt stöd, skriver mannen i sitt överklagande.

Han hävdar också att en stadsdel med stor andel lagstadgade kostnader inte får full täckning för dessa. Det medför att övriga kommuninvånare i stadsdelen erhåller sämre kommunal service och verksamhet än stadsdelar med mindre andel lagstadgade kostnader.

Liknande överklagan avslogs

Ett liknande fall avgjordes av länsrätten redan för tre år sedan. Då var det tre kvinnor i Torslanda som klagade på resursfördelningsmodellen, med samma paragraf i kommunallagen som grund.

Länsrätten avslog besvären, bland annat med hänvisning till att det i förarbetena till lagen sägs att i en kommun med kommundelsnämnder är det ofrånkomligt att det kan uppstå variationer i fråga om servicenivå mellan olika kommundelar.

Ännu har länsrätten inte tagit ställning till om man ska begära in ett yttrande från Göteborgs Stad.