Erfarenhetsutbyte inom socialtjänsten. Det är på många håll hårt tryck på socialtjänsten samtidigt som ärenden måste handläggas inom en viss tid. För att mäta arbetsbelastningen började en enhet inom socialtjänsten utveckla en metod som spridits inom Göteborgs Stad och till andra kommuner. Nu delar socialförvaltningen Nordost med sig av sina erfarenheter på en internationell Unicef-konferens. 

För att kunna planera, utveckla och stödja socialtjänsten behöver man mäta arbetsbelastningen. Mätning är också viktigt för att säkra tjänsternas kvalitet och socialsekreterarnas arbetsmiljö som i slutändan påverkar dem som söker hjälp hos socialtjänsten. Men går det att mäta och jämföra arbetsbelastning i socialtjänsten där varje ärende är unikt?

Gun Olsson Ekström, processledare på socialförvaltningen Nordost.

Gun Olsson Ekström, processledare på socialförvaltningen Nordost, förklarar varför tjänstemätning är viktigt.

– Mätningen är i första hand till för att skapa transparens och förutsägbarhet för medarbetare och chefer. Mätningen som görs bygger på de aktiviteter som genomförs i varje enskilt ärende och det blir på så vis en likvärdig viktning av tjänsterna. Detta skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö, vilket i slutändan kommer klienterna till godo.

Gemensam metod

Redan 2007 togs en första metod för mätning fram i dåvarande stadsdelsförvaltningen Gunnared. Tidigare fanns inget enhetligt system som gick att jämföra, varken mellan handläggare, grupper, enheter eller inom Göteborgs Stad.

Sedan dess har metoden anpassats och setts över flera gånger. Metoden är också anpassad till om handläggaren är ny, van eller erfaren. Sedan 2019 används den uppdaterade metoden i hela Göteborgs Stad, och metoden har också spridning nationellt, bland annat i Jönköpings län och Gotland kommun.

Underlag för att förbättra arbetsmiljön

Mätmetoden gör det lättare att fånga upp medarbetare som upplever stress och mår dåligt, och det går att följa belastningen över tid. Mätningen kan leda till att ärenden fördelas om för att jämna ut arbetsbelastningen och att resurser tillsätts om en hel grupp har för hög belastning över tid. Metoden skapar också en förutsägbarhet för chefer och medarbetare då man vet hur arbetsbelastningen ser ut och vilka medarbetare som har utrymme för nya ärenden.

Internationell spridning

Frågor om kvalitet och arbetsmiljö inom socialtjänsten är aktuella även utanför Sverige, bland annat i Mellanöstern. I februari deltar enhetscheferna Stela Rupar och Lotta Anberg från socialtjänsten Nordost i en konferens som arrangeras av FN-organet Unicef. Syftet är att dela med sig av erfarenheter och metoder för tjänstemätning till deltagarna från andra länder.